زنان بدخشان

افزایش حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بدخشان

فرصت‌های به میان آمده طی سال‌های پسین به زنان در ولایت بدخشان این زمینه را فراهم ساخته است تا در بخش‌های گوناگون فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته باشند.

در پی فراهم شدن فرصت‌های کاری و حمایت‌های حقوقی و قانونی طی سال‌های پسین شمار زیادی از زنان با حضور در صحنه‌های تصمیم‌گیری و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی توانسته‌اند حضورشان را در جامعه تثبیت کنند و در تغییر وضعیت زنده‌گی خود موثر واقع شوند.

شماری از زنان در ولایت بدخشان می‌گویند که با روی آوردن به فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی توانسته‌اند از یک‌سو مخارج روزمرۀ زنده‌گی خود را تأمین کنند و دشواری‌های زنده‌گی‌شان را برطرف بسازند و از سوی دیگری در توسعۀ اقتصاد محلی نیز سهم فعالی داشته باشند.

مسوولان ریاست امور زنان در ولایت بدخشان می‌گویند که افزایش فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان برای آنان امیدوارکننده است و این اداره تلاش دارد با جلب همکاری نهادهای کمک‌کننده و ایجاد فضای مصونی برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان زمینۀ توسعۀ فعالیت‌های آنان را فراهم بسازد.

به گفتۀ آنان، پس از ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان و حمایت نهادهای دولتی و غیردولتی از فعالیت‌های زنان، بخش قابل ملاحظه‌یی از زنان این ولایت در بخش‌های گوناگونی وارد عرصۀ فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.

آلینا غیاثی، رییس امور زنان در ولایت بدخشان می‌گوید که اکنون زنان زیادی در بخش‌های حرفه، پروسس لبنیات، کشاورزی، زنبورداری و در ساختار نهادهای دولتی و غیردولتی نیز مصروف کارند. به گفتۀ رییس امور زنان بدخشان، حضور زنان این ولایت طی سال‌های پسین در همۀ زمینه‌ها معنادار بوده و آنان به آیندۀ بهتر فعالیت‌های زنان امیدوارند.

شکیبا، یکی از زنان تجارت‌پیشه در بدخشان می‌گوید که فضای فراهم شده برای فعالیت‌های اقتصادی زنان سبب شده است تا زنان شاغل در این ولایت بتوانند با انجام فعالیت‌های اقتصادی افزون بر فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی برای زنان دیگر و تأمین مخارج زنده‌گی‌شان در توسعۀ اقتصاد محلی نیز نقش ایفا کنند.

به گفتۀ او، باوجود بعضی از محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی، زنان در بخش‌های زراعت، صنایع و تولید مواد مورد نیاز بازارهای بدخشان فعالیت‌های چشم‌گیری دارند و در صورت تداوم حمایت از زنان در این ولایت، آنان می‌توانند دامنۀ فعالیت‌های‌شان را توسعه دهند.

در همین حال، شبنم شایگان، فعال حقوق زن در بدخشان می‌گوید که افزایش حضور زنان در زمینۀ فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زمینه‌ساز توسعۀ اقتصادی هر جامعه است و از این‌رو، رسیدن به این هدف نیازمند تلاش همه‌گانی است.

مسوولان ریاست امور زنان در ولایت بدخشان می‌گویند که از چند سال به این‌سو افزون بر فراهم‌آوری زمینۀ فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و اقتصادی مرکزهای بازرگانی نیز برای فعالیت‌های زنان از سوی نهادهای کمک‌کننده و دولت ایجاد شده است. به سخن آنان، شماری از مرکزهای دیگری نیز در این ولایت برای زنان در دستور کار قرار دارند تا نیازمندی‌های زنان از دسترسی به بازار برطرف شود.