021-07-05 at 15.48.27

افزایش علاقۀ زنان برای ایجاد باغ‌چه‌های خانه‌گی در جوزجان

علاقۀ زنان جوزجانی برای ایجاد باغ‌چه‌های خانه‌گی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. ریاست زراعت، آبیار و مالداری در جوزجان با همکاری ارگان‌ها و موسسه‌های غیردولتی هزاران کشاورز زن را برای ایجاد باغ‌چه‌های خانه‌گی تشویق کرده است. بیش‌تر این زنان برای ایجاد باغ‌چه‌های کوچک بسته‌های ویژۀ کشاورزی دریافت کرده‌اند.

ریاست زراعت در جوزجان به تازه‌گی برای ۳۷۰ کشاورز زن وسایل و نیازمندی‌های کشاورزی توزیع کرده است. مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در این ولایت می‌گویند که این وسایل برای ایجاد باغ‌چه‌های خانه‌گی برای زنان در سطح شهر شبرغان و ولسوالی‌های آقچه و خواجه‌دوکوه توزیع شده است.

شفیق‌الله تلاش، سرپرست ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این برنامه به منظور توان‌مندسازی کشاورزان زن روی دست گرفته شده است. به گفتۀ آقای تلاش، برای ۳۷۰ زن زراعت‌پیشه حدود ۱۳ قلم مواد کشاورزی به شمول تخم ترکاری توزیع شده است. آقای تلاش می‌افزاید که زنان کشاورز با دریافت وسایل کشاورزی می‌توانند برای بازار شبرغان سبزی‌جات تهیه کنند. به سخن آقای تلاش، در حال حاضر نیز بخشی از سبزی‌جات شهر شبرغان از باغ‌چه‌های خانه‌گی کشاورزان زن تأمین می‌شود. آقای تلاش خاطرنشان می‌سازد که حدود ۷۰ درصد از زنان زراعت‌پیشه در ولایت جوزجان، مصروف کار در باغ‌چه‌های خانه‌گی هستند.

با این حال، گل‌غوتی یکی از زنانی است که از چهار سال به این‌سو مصروف شغل زراعت در باغ‌چه خانه‌گی می‌باشد. خانم گل‌غوتی بیان می‌کند که در باغ‌چۀ خانه‌گی‌اش بادرنگ، گشنیز، رومی و لیمو می‌کارد. به گفتۀ گل‌غوتی، او همه ساله از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی از مدرک کشت و برداشت سبزی‌جات سود به دست می‌آورد.

گل‌غوتی دانش‌جوی موسسۀ تعلیم‌وتربیۀ معلم در ولایت جوزجان نیز است. او توضیح می‌دهد که با فراهم شدن زمینۀ ایجاد باغ‌چه‌های خانه‌گی، افزون بر مخارج تحصیلی خود با خانواده‌اش نیز کمک اقتصادی می‌کند. او حاصلات باغ‌چه خانه‌گی خود را برای فروش به بازار شبرغان عرضه می‌کند.

خانم حبیبه، کشاورز زن دیگری است که سرپرست یک خانوادۀ شش نفری می‌باشد. او می‌گوید که در باغ‌چۀ خانه‌گی‌اش لبلبو، گندنه و بادنجان رومی می‌کارد. به گفتۀ خانم حبیبه، پول به دست آمده از بابت فروش فراورده‌های باغ‌چۀ خانه‌گی را مصرف خانواده‌اش می‌کند. حبیبه از پنج سال به این‌سو در روستای کهلیک در ولایت جوزجان مصروف کشاورزی است.

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در جوزجان در حالی برای ۳۷۰ کشاورز زن وسایل باغ‌چۀ خانه‌گی توزیع می‌کند که در سال روان خورشیدی نبود آب کافی و خشک‌سالی شدید دامن‌گیری کشاورزان این ولایت شده است. در باغ‌چه‌های خانه‌گی اما از سیستم آبیاری قطره‌یی استفاده می‌شود.