والیبال دختران جوزجان

برگزاری مسابقۀ والیبال دختران به مناسبت کارزار محو خشونت بر زنان در جوزجان

محمدجان آریا

02 December 2020

شماری از دختران ورزش‌کار در ولایت جوزجان به مناسبت کارزار شانزده روزۀ محو خشونت بر زنان با همکاری دفتر «ایتلاف‌های منع خشونت علیه زنان» مسابقۀ یک‌ روزۀ والیبال را در شهر شبرغان، مرکز این ولایت راه‌اندازی کرده‌اند. آنان می‌گویند که با برگزاری برنامه‌های ورزشی در جریان شانزده روز پیش‌رو، برای عدالت و تأمین حق زنان و دختران مبارزه می‌کنند.

فرزین فهیمی، برگزارکننده و مسوول ولایتی دفتر ایتلاف منع خشونت علیه زنان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این مسابقۀ والیبال میان دو گروهی از دختران ورزش‌کار راه‌اندازی شده است. خانم فهیمی می‌افزاید که هدف آنان انگیزه‌دهی مثبت در پیوند به توانایی‌های دختران به جامعه است. مسوول ولایتی دفتر ایتلاف منع خشونت علیه زنان علاوه می‌کند که آنان با برگزاری این مسابقۀ ورزشی، پای ۲۴۰ زن و دختر دیگری را به ورزشگاه کشانیده‌اند. به سخن او، فضای ورزشی تأثیر مثبتی روی فکر و اندیشۀ جامعه می‌گذارد.

در همین‌حال، مسلمه عطایی، رییس ادارۀ امور زنان در ولایت جوزجان می‌گوید که راه‌اندازی مسابقه‌های ورزشی و فکری میان زنان و دختران به مناسبت کارزار محو خشونت بر زنان، تأثیر مستقیمی روی ذهنیت جامعه نسبت به زنان و دختران دارد. او اضافه می‌کند که جنگ و ناامنی در روستاهای دوردست ولایت جوزجان بیش‌ترین آسیبی را بر زنان و دختران این ولایت وارد کرده است. به گفتۀ خانم عطایی، ریاست امور زنان در این ولایت در جریان چهار روز گذشته به دو رویداد خشونت بر زنان رسیده‌گی کرده‌اند. رییس ادارۀ امور زنان ولایت جوزجان خاطرنشان می‌سازد که امسال میزان خشونت بر زنان نسبت به سال گذشته در این ولایت کاهش ‌یافته است. او اما می‌افزاید که بیش‌ترین خشونت‌ها بر زنان در ولسوالی‌های دوردست ولایت جوزجان اتفاق می‌افتد و بیشتر این قضایا در نهادهای رسمی ثبت نمی‌شوند.

از سوی دیگر، خدیجه عزیزی، عضو گروه والیبال دختران در ولایت جوزجان به این باور است که در یک دهۀ پسین دیدگاه جامعۀ شهری در شبرغان نسبت به ورزش دختران تغییر کرده است. این دختر ورزشکار علاوه می‌کند که اکنون گروه ورزشی آنان به ‌راحتی می‌تواند در مکتب‌ تمرین کند. به سخن خانم خدیجه، ورزش جای‌گزین خوبی برای بیان قدرت فزیکی دختران است. او خاطرنشان می‌سازد که آنان با برگزاری مسابقۀ والیبال به خشونت علیه زنان نه می‌گویند.

کارزار آگاهی‌دهی شانزده روزه در پیوند به محو خشونت بر زنان در حالی در ولایت جوزجان آغاز شده است که روز گذشته ادارۀ امور زنان از اقدام به «بد دادن» یک دختر پنج ‌ساله در یکی از روستاهای دوردست ولایت جوزجان جلوگیری کرده‌اند. پیش از این نیز در هفتۀ جاری، مسابقۀ شطرنج میان دختران از سوی فعالان حقوق زن در جوزجان برگزار شده است. برنامه‌های کارزار شانزده روزۀ محو خشونت بر زنان در سرتاسر کشور از سوی سازمان زنان ملل متحد تمویل می‌شوند.