آب رسانی

کار پنج پروژۀ تهیۀ آب‌ آشامیدنی به ارزش بیش از ۱۶ میلیون افغانی در جوزجان آغاز شد

محمدجان آریا

16 August 2020

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که کار پنج پروژۀ آب‌رسانی و تهیۀ آب ‌آشامیدنی به ارزش بیش از ۱۶میلیون افغانی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان و ولسوالی آقچه آغاز شده است.

به گفتۀ آنان، این پروژه‌ها شامل ساخت یک ذخیره‌ بُلند کانکریتی به ظرفیت ده متر مکعب آب، کندن‌کاری دو چاه تحقیقاتی عمیق با تمدید شبکۀ آب‌رسانی در داخل شهر شبرغان و ساخت چهار ذخیره‌گاه سرپوشیدۀ زمینی در ولسوالی آقچه می‌باشد. این پروژه‌ها از سوی برنامۀ ملی آب‌رسانی و آب‌یاری روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق می‌شوند. قرار است 90 درصد مصارف این پروژه را وزارت احیا و انکشاف دهات بپردازد و 10 درصد دیگر آن از سوی باشنده‌گان محل گردآوری می‌شود.

عبدالقادر مالیه، معاون و سرپرست مقام ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «نبود آب آشامیدنی از جدی‌ترین مشکلات شهر شبرغان به شمار می‌رود.» به گفتۀ سرپرست مقام ولایت جوزجان، حکومت محلی در تلاش است تا شبکۀ آب‌رسانی و آب آشامیدنی را در سراسر شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان تمدید کند. آقای مالیه می‌افزاید که هر پنج پروژه تا شش ماه آینده تکمیل می‌شوند. به سخن او، قرار است 2هزار و 790 خانواده از این پروژه‌ها مستفید شوند.

در همین حال، غلام عزیز، باشندۀ ولایت جوزجان می‌گوید که آب ناحیۀ چهارم و سوم شهر شبرغان قابل آشامیدن نیست. به گفتۀ او، شهر شبرغان نیز به سوی ناحیۀ سوم و چهارم رو به انکشاف است. غلام عزیز اضافه می‌کند که با ساخت ذخیره‌ها و تمدید شبکۀ آب‌رسانی، مشکلات جدی شهروندان شبرغان برطرف خواهد شد.

این در حالی است که کشاورزان در شهر شبرغان همواره از کمبود آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی شکایت دارند. اما مسوولان محلی ولایت جوزجان می‌گویند که ریاست زارعت، آبیاری و مالداری سیستم‌های تازۀ آب‌رسانی را برای شماری از کشاورزان معرفی کرده است. به گفتۀ آ‌نان، مشکلات آب کشاورزی در ولایت جوزجان نیز به زودی برطرف خواهد شد.