حنیف اتمر

اتمر: دوام حمایت جامعۀ جهانی از افغانستان به حفظ جمهوریت و حقوق بشر وابسته است

neshananews

14 December 2020

محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ کشور می‌گوید که دوام حمایت جامعۀ جهانی از افغانستان به حفظ نظام جمهوریت و رعایت موازین حقوق بشری در روند صلح بسته‌گی دارد.

آقای اتمر امروز (دوشنبه، 24 قوس) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که جامعۀ جهانی از هر انتخاب طرف‌های صلح افغانستان حمایت نخواهد کرد. آقای اتمر می‌افزاید که حامیان بین‌المللی افغانستان در نشست ژنوا تأکید کرده‌اند که در صورت حفظ نظام جمهوریت و رعایت موازین حقوق بشری در این کشور از روند صلح افغانستان حمایت خواهند کرد.

وزیر امور خارجه مشروط شدن حمایت جامعۀ جهانی به حفظ نظام جمهوریت و حقوق بشر را پیام صریح جهان به شهروندان کشور و گروه طالبان توصیف می‌کند. به گفتۀ آقای اتمر، جامعۀ جهانی تنها از صلحی حمایت می‌کند که در چوکات آن ارادۀ مردم سرنوشت آیندۀ افغانستان را تعیین کند.

وزیر خارجه اضافه می‌کند که دولت افغانستان مکلف است شرایط جامعۀ جهانی را برای ادامۀ کمک‌ها تا چهار سال دیگر اجرا کند. او حفظ دستاوردهای نوزده سال گذشته به شمول نهادهای امنیتی در روند صلح، مبارزۀ جدی با فساد و انکشاف متوازن را جزو این شرایط عنوان می‌کند.

آقای اتمر همچنان می‌گوید، اگر شرایط ذکر شده که مطابق به اولویت‌های مردم افغانستان نیز است، تأمین نشود، کمک‌های تعهد شدۀ جامعۀ جهانی در اختیار دولت افغانستان قرار نخواهد گرفت. به سخن او، از همین‌رو، قوای سه‌گانۀ دولت باید از این شرایط درک کافی به دست بیاورند و برای عملی شدن آن‌ها اقدام کنند.

نشست ژنوا در مورد افغانستان حدود 20 روز پیش در شهر ژنوای سویس دایر شد. جامعۀ جهانی در این نشست تعهد کرد که بیش از 12 میلیارد دالر امریکایی را به صورت مشروط تا چهار سال آینده در اختیار دولت افغانستان قرار خواهد داد.