غزال حارث

ادارۀ بازرس: ضعف مدیریتی در وزارت صحت عامه وجود دارد

neshananews

25 July 2020

ادارۀ بازرس ریاست جمهوری می‌گوید که بر ‌اساس یافته‌های این اداره، ضعف مدیریتی در وزارت صحت‌عامه وجود دارد و این وزارت نتوانسته است در کارهایش به ویژه در بخش خریداری وسایل طبی، شفافیت را تأمین کند.

غزال حارس، رییس ادارۀ بازرس افغانستان امروز (شنبه، چهارم اسد) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که این اداره بررسی‌هایش از وجود فساد و قاچاق دستگاه‌های ونتلاتور به پاکستان را در چهار مرحله آغاز کرده است. او می‌افزاید که یافته‌های ابتدایی در رابطه به قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی نشان می‌دهد که آمار ارایه شده از سوی وزارت صحت عامه دقیق نیست و از شروع کار بازرسی تاکنون گزارش‌های متناقض از سوی این وزارت ارایه شده است.

رییس ادارۀ بازرس می‌گوید که از مجموع ۶۳ دستگاه ونتلاتور کمک شده، ۵۶ دستگاه آن از طریق مشاهدات بررسی شده است، اما از وجود ونتلاتورهای گذشته که قبلاً در اختیار وزارت صحت عامه قرار داشته یا در جریان ویروس کرونا خریداری شده، آمار دقیق وجود ندارد.  خانم حارس خاطرنشان می‌سازد که از مجموع ۳۳۵ دستگاهی که در فهرست وزارت صحت موجود است، ۲۶۹ دستگاه آن تثبیت شده است.

او با اشاره به گزارش خبرگزاری پژواک مبنی بر قاچاق ۳۲ پایه دستگاه تنفس مصنوعی کمک شده به پاکستان می‌گوید که مشخصات و شمارۀ سریال یک مورد آن با اداره بازرس شریک شده است که با همۀ دستگاه‌های تنفسی وزارت صحت مطابقت ندارد. خانم حارس می‌افزاید که در گزارش پژواک، در مدل ونتلاتورها تناقض وجود دارد و تثبیت ۵۶ دستگاه کمکی ونتلاتور، گزارش‌های پژواک را منتفی می‌کند.

رییس ادارۀ بازرس، در بخش دیگری از سخنانش در مورد فساد در مصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا توضیح می‌دهد که شواهد به دست آمده، تفاوت در قیمت اجناس و خریداری‌های غیرمرتبط در ولایت‌ها را نشان می‌دهد، اما این موضوع به سخن او، نیاز به اسناد و بررسی‌های بیش‌تر دارد. او تأکید می‌کند که در شماری از ولایت‌ها خریداری‌های غیر ضروری مانند «تلویزیون، لینز کمره، تخت‌های خواب و سیت‌های موبایل» صورت گرفته است.

این همه در حالی است که اخیراً ادعاهای زیادی مبنی بر وجود فساد در وزارت صحت عامه و مصرف بودجۀ ویروس کرونا مطرح شده است.