مجلس نمایندگان

ادامۀ رأی‌دهی مجلس نماینده‌گان به نامزد وزیران کابینه؛ دو نامزد وزیر و رییس بانک مرکزی رأی نیاوردند

neshananews

02 December 2020

مجلس نماینده‌گان کشور در ادامۀ رأی‌دهی به نامزد وزیران کابینه به سه نامزد وزیر رأی اعتماد دادند. دو نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی کشور رأی نتوانستند از مجلس رأی بگیرند.

مجلس نماینده‌گان امروز (چهارشنبه، دوازدهم قوس) به پنج تن از نامزد وزیران کابینه که شامل وزارت‌خانه‌های صحت عامه، سرحدات، اقوام و قبایل، اقتصاد، معارف و انکشاف دهات و نامزد رییس بانک مرکزی صندوق رأی گذاشتند. از این میان، احمد جواد عثمانی، محب‌الله صمیم و کریمه حامد فاریابی به ترتیب رأی اعتماد مجلس نماینده‌گان را برای احراز کرسی وزارت‌های صحت عامه، سرحدات، اقوام و قبایل و اقتصاد را به دست آوردند.

اما رنگینه حمیدی، مجیب رحمان کریمی و اجمل احمدی به ترتیب نتوانستند رأی اعتماد مجلس را برای احراز کرسی وزارت‌های معارف، انکشاف دهات و ریاست بانک مرکزی کشور به دست بیاورند.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان در پایان نشست مجلس از رییس جمهور خواست که نامزدان جدیدی را برای احراز کرسی نهادهای یاد شده به مجلس معرفی کند. گفتنی است که تاکنون مجلس نماینده‌گان به هفده نامزد وزیر جدید کابینه رأی اعتماد داده‌اند. به شمول نامزد وزیرانی که امروز در مجلس نماینده‌گان حضور یافتند تاکنون 25 نامزد وزیر و رییس اداره‌های مستقل حکومت در روند رأی‌دهی این مجلس اشتراک کرده‌اند.