دانشجویان معترض

اصلاحات در نهادهای تحصیلی خصوصی؛ چهار موسسۀ تحصیلات عالی خواهان بازنگری هستند

neshananews

11 November 2020

مسوولان چهار نهاد تحصیلی خصوصی که جواز فعالیت رشته‌های طب آن‌ها از سوی وزارت تحصیلات عالی لغو شده است، از دولت می‌خواهند که در این باره تجدید نظر صورت بگیرد.

موسسان، استادان و دانش‌جویان موسسه‌های تحصیلات عالی شفا، اساس، ترکستان و ارکوزیا امروز (چهارشنبه، 21 عقرب) با راه‌اندازی یک اعتراض خیابانی در کابل روی ارزیابی مجدد رشته‌های طب این موسسه‌ها تأکید کردند. این موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی در کابل، بلخ و هلمند فعالیت می‌کنند.

افضل احساس، رییس موسسۀ تحصیلات عالی اساس به نماینده‌‌گی از این معترضان می‌گوید که وزارت تحصیلات عالی به گونۀ سلیقه‌یی جواز فعالیت رشتۀ طب این موسسه‌ها را لغو کرده است. آقای احساس می‌افزاید که با لغو رشتۀ طب این موسسه‌ها صدها  دانش‌جو بی‌سرنوشت شده‌اند.

رییس یکی از موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی معترض خاطرنشان می‌سازد که رشته‌های طبی نهادهای تحصیلی خصوصی باید به گونۀ بی‌طرف مورد ارزیابی قرار بگیرد. آقای احساس اطمینان می‌دهد که رشتۀ طب این چهار موسسۀ تحصیلی معیارهای کیفی وزارت تحصیلات عالی را تکمیل کرده است.

مسوولان این موسسه‌های تحصیلات عالی هشدار می‌دهند، در صورتی که دولت با وجود بی‌سرنوشت بودن صدها دانش‌جوی این نهادها به ارزیابی مجدد اقدام نکند، دانش‌جویان و استادان این نهادهای تحصیلی به اعتراض‌های‌ مدنی‌شان ادامه خواهند داد.

همزمان با این، محمد حسین عبدالله‌زاده، دانش‌جوی رشتۀ طب موسسۀ تحصیلات عالی شفا در کابل، اقدام به لغو جواز رشتۀ طب نهادهای آموزشی خصوصی را سلیقه‌یی و نادرست توصیف می‌کند. او می‌گوید که صدها دانش‌جوی این موسسه‌ها بی‌سرنوشت شده‌اند و دولت هیچ اقدامی برای آنان نکرده است.

گفتنی است که وزارت تحصیلات عالی سال گذشته یک سلسله اصلاحاتی را در نهادهای تحصیلی خصوصی به میان آورد. طبق این اصلاحات، جواز فعالیت رشته‌های طب شش موسسۀ تحصیلی خصوصی و برخی از رشته‌های دیگر نهادهای خصوصی به دلیل تکمیل نکردن معیارهای کیفی تدریسی از سوی وزارت تحصیلات عالی لغو شد.