غنی

انتقاد غنی از مصرف نشدن بودجۀ نهادهای دولتی

neshananews

04 May 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور با انتقاد از شماری از نهادهای دولتی می‌گوید که پنج ادارۀ میلیارد‌ها دالر را بند انداخته‌اند.

آقای غنی امروز (سه‌شنبه، چهاردهم ثور) در مراسم گرامی‌داشت از هفتۀ معارف در کابل می‌گوید که شماری از اداره‌های دولتی در مصرف بودجۀ سالانه ضعیف عمل می‌کنند.

آقای غنی به گونۀ مشخصی از هیچ اداره و یا نهادی نام نمی‌برد، اما می‌افزاید که این نهادهای دولتی میلیون‌ها دالر را بند انداخته و از مصرف آن عاجز ‌اند.

رییس‌جمهور توضیح می‌دهد که تنها دو ادارۀ دولتی بیش از یک‌ونیم میلیارد دالر امریکایی را بند انداخته و توان مصرف آن را ندارند.

آقای غنی مصرف نکردن بودجه از سوی وزارت‌خانه‌ها را پذیرفتنی نمی‌داند و می‌گوید که بودجۀ اداره‌هایی که در زمان معین آن مصرف نمی‌شود، به نهادهای دیگری منتقل خواهد شد.

این در حالی است که وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های مستقل دولتی بر اساس پیشنهاد و برآوردشان سالانه مبلغی از پول دولت را به عنوان بودجۀ عادی و بودجۀ انکشافی دریافت می‌کنند. بیشتر وزارت‌خانه‌ها در پایان سال از مصرف حتا پنجاه درصد بودجۀ عادلی و انکشافی خود عاجز می‌مانند.