جریمه ترافیکی

اندرابی: تا سه ماه دیگر روند دریافت جریمه‌های ترانسپورتی بانکی می‌شود

neshananews

15 March 2021

مسعود اندرابی، وزیر امور داخلۀ کشور می‌گوید که تا سه ماه دیگر روند دریافت جریمه‌های ترانسپورتی از طریق بانک‌ها صورت خواهد گرفت.

آقای اندرابی شام دیروز (یک‌شنبه، 24 حوت) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که روند جریمه‌های ترانسپورتی به دلیل داد‌وگرفت فزیکی پول به فساد آغشته است. آقای اندرابی می‌افزاید که وزارت داخله تلاش دارد روند پرداخت جریمه‌های ترانسپورتی را بانکی بسازد و این روند تا سه ماه دیگر به صورت کامل بانکی خواهد شد.

به گفتۀ او، پس از بانکی شدن این روند، متخلفان بخش ترانسپورت از طریق پیام موبایل دربارۀ جریمه‌های ترانسپورتی اطلاع حاصل خواهند کرد. وزیر داخله از راننده‌گان می‌خواهد که به منظور تطبیق این روند به گونۀ منظم، شناس‌نامه‌های برقی دریافت کنند.

این در حالی است که اتحادیۀ سرتاسری شرکت‌های ترانسپورتی در اعتراض به آن چه اخاذی پولیس در شاهر‌اه‌ها عنوان می‌شود، حدود یک ماه پیش دست به اعتصاب کاری زدند و خواستار توقف این اخاذی‌ها شدند.

مسوولان این اتحادیه همچنان ادعا دارند که بخش زیادی از جریمه‌هایی که از سوی پولیس در شاهراه‌ها دریافت می‌شود به جیب افراد می‌رود. پس از این اعتراض‌ها وزارت امور داخله صدها پولیس را از مسیر شاهرا‌ه‌ها برکنار کرد. این وزارت تعهد کرده است که اخاذی‌های غیرقانونی در شاهراه‌ها به صفر خواهد رساند.