بانک جهانی

تصویب دو بستۀ کمکی بانک جهانی به افغانستان

neshananews

12 December 2020

هیأت مدیرۀ بانک جهانی دو بستۀ کمکی بلاعوض را به افغانستان تصویب کرده است. قرار است 85 میلیون دالر برای کاهش تأثیر منفی کرونا، بهبود دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی، بهداشت و خدمات عامه به حساب افغانستان واریز شود.

بانک جهانی امروز (شنبه، 22 سنبله) اعلام کرده است 50 میلیون این پول در بخش‌های تهیۀ آب آشامیدنی صحی و خدمات عامه به شهروندان این کشور اختصاص یافته است. همچنان 35 میلیون دالر دیگر در بخش تطبیق برنامۀ میثاق شهروندی به مصرف خواهد رسید.

این بسته‌های کمکی بخشی از کمک‌ ۳۹۳ میلیون دالری بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان است. بانک جهانی از این پیش تعهد کرده است که 393 میلیون دالر را به منظور بهبود زیرساخت‌های کشور به دولت افغانستان کمک می‌کند.