زاخیل وار

جریان سیاسی «حرکت نجات افغانستان» اعلام موجودیت کرد

neshananews

25 March 2021

جریان سیاسی حرکت نجات افغانستان با شمولیت شماری از مقام‌های پیشین حکومت در کابل اعلام موجودیت کرد.

حضرت عمر زاخیل‌وال، وزیر پیشین مالیه و رییس جریان سیاسی حرکت نجات افغانستان امروز (پنج‌شنبه، پنجم حمل) در مراسم اعلام موجودیت این جریان، تحکیم وحدت ملی و جلوگیری از فروپاشی را از اهداف عمدۀ این جریان عنوان می‌کند.

آقای زاخیل‌وال می‌گوید که طرف‌های مختلف سیاسی هم‌اکنون سرگرم ملیشه‌سازی و آماده‌گی برای رفتن به یک وضعیت وخیم‌تری در کشور هستند. او می‌افزاید که نگرانی‌های شهروندان در پیوند به روند صلح سبب شده است که آنان نسبت به آیندۀ کشور خوش‌بین نباشند.

آقای زاخیل‌وار یادآور می‌شود که جریان سیاسی حرکت نجات افغانستان به هدف جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت کشور شکل گرفته است. او با اشاره به روند صلح خاطرنشان می‌سازد که همۀ کشورهای خارجی در این روند نقش دارند، اما شهروندان کشور در روند صلح هیچ نقشی ندارند. به بیان او، بحث صلح در کشور زمانی داغ می‌شود که نامه‌یی از بیرون فرستاده شود.

آقای زاخیل‌وال بیان می‌کند که تقویت نقش شهروندان در روند صلح از اهداف اساسی این جریان به شمار می‌رود. به بیان او، مالکیت روند صلح باید به دست مردم قرار گیرد.

وزیر پیشین مالیه با اشاره به نگرانی‌های موجود در روند صلح علاوه می‌کند که این روند نباید به فروپاشی و جنگ‌های داخلی در کشور منجر شود. به گفتۀ او، ساختار نظام از جمله نهادهای امنیتی در این روند باید حفظ و تقویت شود.

در همین حال، فاروق وردک، وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی می‌گوید که حرکت نجات افغانستان از روند صلح نظارت خواهد کرد. او تأکید می‌کند که روند جاری صلح افغانستان باید به ثبات دایمی در کشور منجر شود.

حرکت نجات افغانستان در حالی به هدف تقویت نقش شهروندان کشور در روند صلح اعلام موجودیت کرده است که این روند با مطرح شدن طرح حکومت مشارکتی از سوی وزارت خارجۀ امریکا در یک ماه اخیر داغ شده است.