کتاب خوانی جوزجان دختران

حضور پُررنگ دختران در برنامۀ کتاب‌خوانی برای صلح در جوزجان

محمدجان آریا

12 April 2021

برای نخستین باری بیش از ۴۰ درصد اشتراک‌کننده‌گان یک برنامۀ رقابتی کتاب‌خوانی در جوزجان را دختران تشکیل داده‌اند. این برنامه به ‌منظور گسترش پیام صلح زیر عنوان کتاب‌خوانی برای صلح از سوی شماری از نهادهای جامعۀ مدنی با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان برگزارشده است.

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در جوزجان می‌گویند که آنان با راه‌اندازی این برنامۀ رقابتی تلاش دارند مفهوم و پیام صلح را در میان جوانان نهادینه سازند. کرامت‌الله عزیزی به نماینده‌گی از ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که برای نخستین باری حضور دختران در یک برنامۀ کتاب‌خوانی پُررنگ بوده است.

آقای عزیزی می‌افزاید که در حدود ۱۵۰ نفر در این رقابت اشتراک کرده‌اند و بیش از چهل درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهند. آقای عزیزی همچنان اضافه می‌کند که از میان ده تن از برگزیده‌گان دور نهایی این رقابت، شش تن آنان را دختران تشکیل می‌دهند. این در حالی است که مقام نخست این رقابت را نیز یک دانش‌آموز دختر به دست‌ آورده است. در این برنامۀ کتاب‌خوانی دانش‌آموزان و دانش‌جویان از همۀ ولسوالی‌های جوزجان شرکت کرده‌اند.

از سوی دیگری، اسلام‌الدین ایثار، مسوول ولایتی موسسۀ همیاری و توان‌مندسازی پیروزی اشاره می‌کند که آنان با راه‌اندازی برنامۀ رقابت کتاب‌خوانی، دیدگاه و اندیشۀ جوانان به ویژه دختران را دربارۀ صلح به دست‌ آورده‌اند. این کنش‌گر مدنی دیدگاه، تصمیم و پیشنهاد جوانان را راجع به صلح مهم می‌داند. او می‌افزاید که جوانان از جنگ خسته‌اند، مکتب‌ها و آموزشگاه‌ها در مناطق ناامن این ولایت تعطیل اند.

به گفتۀ آقای ایثار، خواست جوانان پس از برگزاری این دست برنامه‌ها این است که هرچه زودتر جنگ و خشونت در ولسوالی‌های ناامن جوزجان پایان یابد. او تأکید می‌کند که دختران خواهان بازگشایی مکتب‌های‌شان تا دورۀ عالی در مناطق زیر حاکمیت جنگ‌جویان طالبان هستند.

در همین‌حال، حسنا امیری، دانش‌آموز صنف دوازدهم که مقام نخست را در برنامۀ رقابتی کتاب‌خوانی برای صلح به دست آورده است، می‌گوید که آنان با خوانش مقاله‌ها و جستارهایی دربارۀ صلح، بیش‌تر به مفهوم یک جامعۀ عاری از خشونت آشنا می‌شوند. به سخن حسنا، صلح تنها پایان جنگ نیست؛ بلکه پیشرفت، بازسازی و نوسازی اندیشه‌ها نیز است. او آرزو دارد که همراه با دیگر هم‌نسلانش در یک جامعۀ عاری از خشونت زنده‌گی کند. به باور این اشتراک‌کننده، مبارزه‌های دختران در یک جامعه‌یی در حال جنگ در آینده الگوی برای دختران دیگری می‌شود.

در حالی برای نخستین بار برنامۀ رقابتی کتاب‌خوانی با حضور پُررنگ دختران در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان برگزار می‌شود که به تازه‌گی طالبان در مناطق زیر حاکمیت‌شان تحصیل دختران را تا دورۀ متوسطه محدود کرده‌اند. مسوولان معارف جوزجان اما می‌گویند که آنان تلاش دارند با پادرمیانی بزرگان محل، مشکل پیش‌آمده را برطرف بسازند.