مکتب ها

درس‌های حضوری صنف‌های اول تا دهم در مکتب‌های دولتی آغاز شد

neshananews

03 October 2020

بر اساس فیصلۀ کابینۀ حکومت، درس‌های حضوری صنف‌های اول تا دهم مکتب‌های دولتی در سرتاسر کشور آغاز شده است.

دانش‌آموزان مکتب‌های دولتی پس از شش ماه تأخیر امروز (شنبه، دوازدهم میزان) برای فراگیری درس‌های حضوری به مکتب رفتند. در رهنمود مرحلۀ دوم بازگشایی مکتب‌های دولتی آمده است که درس‌های حضوری در مکتب‌های دولتی تا پانزدهم قوس ادامه خواهد داشت. از این پیش، درس‌های حضوری مکتب‌ها در مناطق سردسیر کشور همۀ ساله در دوم ماه حمل آغاز می‌شد.

طبق این رهنمود، مکتب‌های دولتی از اول ماه جدی تا چهاردهم ماه حوت رخصت خواهند بود و درس‌های باقی‌ماندۀ نصاب آموزشی امسال در پانزدهم حوت سال آیندۀ خورشیدی دوباره می‌شود و تا پانزدهم جوزا ادامه خواهد یافت. در رهنمود مرحلۀ دوم بازگشایی مکتب‌های دولتی همچنان آمده است که نصاب آموزشی سال آیندۀ پس از سپری شدن امتحان نهایی در اول سرطان سال 1400 خورشیدی آغاز خواهد شد.

با این حال، قرار است تدابیر شدید بهداشتی از جمله استفاده از پوزبند (ماسک) و فاصله‌گذاری اجتماعی به هدف پیش‌گیری از گسترش ویروس کرونا با حضور این دانش‌آموزان در مکتب‌های دولتی رعایت شود.

وزارت معارف اطمینان می‌دهد که از حضور گستردۀ دانش‌آموزان در صنف‌های درسی جلوگیری خواهد کرد و زمینۀ حضور دانش‌آموزان را در چندین زمان درسی در مکتب‌های دولتی فراهم خواهد ساخت.

آن چنانی که مسوولان وزارت معارف می‌گویند، در مکتب‌های خصوصی و شبانه نیز تدابیر بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی وعدم حضور بیش از ده نفر در هر صنف درسی، رعایت می‌شود.

دانش‌آموزان صنف‌های یازدهم و دوازدهم در مکتب‌های دولتی و همۀ دانش‌آموزان مکتب‌های خصوصی و شبانه از اول سنبلۀ امسال درس‌های حضوری را آغاز کرده‌اند.

با این حال، آمارهای روزانۀ ویروس کرونا نشان می‌دهد که گسترش این ویروس در کشور سیر نزولی را می‌پیماید. از این‌رو، کابینۀ حکومت هفتۀ پیش فیصله کرد که درس‌های حضوری صنف‌های باقی مانده (اول تا دهم ) در مکتب‌های دولتی نیز آغاز شود.

پس از همه‌گیری ویروس کرونا در افغانستان، آغاز درس‌های حضوری در مکتب‌های دولتی برای بیش از شش ماه به تعویق افتاد. هرچند شماری از مکتب‌ها خدمات آموزشی را به گونۀ «آنلاین» از طریق انترنت ادامه دادند، اما بیشتر دانش‌آموزان به این خدمات دسترسی نداشتند.