وزیر-دولت-در-امور-رسیدگی-به-حوادث

در دو سال گذشته 5 میلیون نفر در افغانستان بی‌جا شده‌اند

neshananews

08 July 2021

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث اعلام کرده که در جریان دو سال گذشته بیش از پنچ میلیون نفر در افغانستان از مناطق‌شان بی‌جا شده‌اند.

غلام بهاوالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث امروز (پنج‌شنبه، هفدهم سرطان) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که این شهروندان بر اثر جنگ از مناطق‌شان بی‌جا شده‌اند.

آقای جیلانی می‌افزاید که این شهروندان بیشتر در مرکز شهرها مسکن‌گزین شده و با وضعیت دشواری زنده‌گی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث با اشاره به ارقام بی‌جا شده‌گان داخلی در جریان شش ماه گذشته توضیح می‌دهد که 62 هزار خانواده در جریان این مدت از مناطق اصلی خود بی‌جا شده‌اند. به گفتۀ او، بیشتر این بی‌جا شده‌گان داخلی کمک‌های اولیه دریافت کرده‌اند.

این در حالی است که در دو ماه گذشته میزان خشونت‌ها در کشور بیش از پیش افزایش یافته و شمار بی‌جا شده‌گان داخلی نیز افزایش یافته است. بر اساس ارقام وزارت امور مهاجرین، تنها در جریان دو ماه گذشته بیش از 30 هزار نفر از مناطق‌شان بی‌جا شده‌اند.