پول

در معاش معلمان و کارمندان دولت ماهانه دو هزار افغانی افزود می‌شود

neshananews

17 February 2021

اعضای مجلس نماینده‌گان تأیید می‌کند که بر اساس توافق کمیسیون مالی و بودجه‌یی این مجلس با وزارت مالیه، تنخواه معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت ماهانه دو هزار افغانی افزایش می‌یابد.

سید عظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون مالی و بودجه‌یی این مجلس به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این توافق امروز (چهارشنبه، 29 دلو) میان هیأت مجلس نماینده‌گان و وزارت مالیه صورت گرفته است. آقای کبرزانی می‌افزاید که بر اساس این توافق از ماه حمل سال مالی 1400 خورشیدی تنخواه‌ معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت ماهانه دو هزار افغانی افزایش خواهد یافت.

این عضو مجلس نماینده‌گان یادآور می‌شود که با این توافق بُن‌بست پیش‌آمده در تصویب بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی میان حکومت و مجلس نماینده‌گان نیز شکسته شده است. گفتنی است که عملی نشدن طرح متوازن‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت باعث شده است دو پیش‌نویس بودجۀ ملی از سوی مجلس نماینده‌گان مسترد شود. حکومت اما در سومین پیش‌نویس این سند مالی از عملی شدن این طرح اطمینان داده است.

سرپرست وزارت مالیه روز گذشته اعلام کرد که از تنخواه‌های کارمندان بلندربتۀ دولت به شمول رییس‌جمهور، معاونانش و اعضای کابینه کاسته می‌شود و به تنخواه‌های معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت اضافه خواهد شد.