یکسان سازی تنخواه بدخشان اعتراض

راه‌پیمایی باشنده‌گان بدخشان در حمایت از طرح یک‌سان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت

صدها آموزگار، کارمند خدمات ملکی، نظامی و شماری از باشنده‌گان ولایت بدخشان طی راه‌پیمایی گسترده‌یی از موضع‌گیری‌های اخیر مجلس نماینده‌گان در پیوند به یک‌سان‌سازی تنخواه‌ها اعلام حمایت کرده و بر عملی‌سازی طرح متوازن‌سازی حقوق که از سوی مجلس نماینده‌گان مطرح شده است، تأکید می‌کنند.

معترضان با شعارهای چون دفاع از داعیۀ مجلس نماینده‌گان و یک‌سان‌سازی تنخواهای کارمندان دولتی بر عملی‌سازی بدون قید و شرط خواست‌های‌شان تأکید می‌کنند و از دولت می‌خواهند که به خواست عمومی شهروندان و نماینده‌گان آنان در مجلس تمکین کند. معترضان امتیازهای کنونی کارمندان دولتی را غیرعادلانه توصیف می‌کنند و ادامۀ این وضعیت را تبعیض آشکار از سوی حکومت علیه ملت می‌دانند.

آنان با صدور قطع‌نامه‌یی به حکومت هشدار می‌دهند، اگر به خواست مشروع نماینده‌گان آنان در مجلس توجه نکند، به راه‌پیمایی‌های گسترده‌تری خواهند پرداخت و اعتصاب کاری خواهند کرد.

این در حالی است که پیش‌نویس بودجۀ ملی دو مرتبه به دلیل نامتوازن بودن پروژه‌های انکشافی، نامتوازن بودن حقوق کارمندان دولت و وجود مصارف گزاف و اضافی در کودهای احتیاطی از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده است. وزارت مالیه اما به تازه‌گی پیش‌نویس سوم سند بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی را با شامل ساختن برخی از خواست‌های نماینده‌گان مردم در سند بودجۀ ملی به مجلس نماینده‌گان فرستاده است. این سند نزدیک به دو هفته است که زیر بازبینی مجلس نماینده‌گان قرار دارد.

هنوز مشخص نیست که آیا اصلاحات وارده در سند بودجۀ ملی می‌تواند قناعت اعضای مجلس نماینده‌گان را فراهم بسازد و یا خیر؛ زیرا مجلس از این پیش خواستار تغییرات گسترده‌یی در این سند شده است.