میر رحمان رحمانی

رحمانی: یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی خط سرخ مجلس نماینده‌گان است

neshananews

13 January 2021

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور می‌گوید که یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولت در بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی خط سرخ این مجلس است.

آقای رحمانی امروز (چهارشنبه، 24 جدی) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان بر شامل شدن طرح یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی در بودجۀ ملی سال پیش‌رو تأکید کرد. آقای رحمانی می‌گوید که یکسان‌سازی تنخواه کارمندان پایین‌رتبه و بلندرتبۀ دولت که افزایش تنخواه کارمندان پایین‌رتبه به شمول آموزگاران، سربازان و اجیران را شامل می‌شود، در بوجۀ ملی سال مالی پیش‌رو، خط سرخ این مجلس است و باید عملی شود.

رییس مجلس نماینده‌گان تأکید می‌ورزد که بودجه‌یی که به اداره‌های تازه‌تشکیل اختصاص یافته است، باید حذف شود و به جای آن تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولت افزایش یابد. او اداره‌هایی که بر اساس فرمان رییس‌جمهور ایجاد شده‌اند را غیرقانونی می‌خواند.

گفتنی است که دومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی روز گذشته به مجلس نماینده‌گان ارایه شده است. نخستین پیش‌نویس این بودجه حدود بیست روز پیش از سوی مجلس نماینده‌گان مسترد شده است.