دانش

رژیم کاری جدید؛ کارمندان دولت از هفت صبح تا یک ظهر در دو شفت کاری به وظایف‌شان ادامه می‌دهند

neshananews

30 May 2020

کارمندان خدمات ملکی از این پس در دو شفت کاری (روزهای تاق و جفت) از ساعت هفت صبح تا یک ظهر در اداره‌های‌شان حضور خواهند یافت. محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در یک نشست اختصاصی با نماینده‌گان نهادهای دولتی این طرح را مورد تأیید قرار داده است.

دفتر رسانه‌یی معاون دوم ریاست جمهوری، امروز (شنبه، دهم جوزا) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که بر اساس فیصلۀ معاونیت دوم ریاست جمهوری و نماینده‌گان ادارات دولتی، کارمندان خدمات ملکی بر اساس یک کارشیوۀ ویژه در دو شفت کاری باید همه‌روزه سر کارشان حاضر باشند. نهادهای مالی، بانک‌ها و صرافی‌ها از این رژیم کاری مستثنا  قرار گرفته‌اند. این نهادها می‌توانند نظر به نیاز زمان کاری‌شان را تعیین کنند. قرار است کارمندان دولتی بر اساس حروف (الفبا) به دو شفت کاری تقسیم شوند و یک روز بعد به دفاترشان بروند.

همچنان در این نشست مشترک به رهبری محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور فیصله شده است که نماینده‌گان با صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صحت عامه، والی کابل، نماینده‌گان بخش خصوصی و دفتر نمایندۀ فوق‌العاده رییس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، در یک نشست مشترک، رژیم کاری نهادهای خصوصی را تنظیم و برای تأیید نهایی به دفتر معاون دوم رییس جمهور بفرستند.

از سویی هم، محمدانور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در این نشست می‌گوید که این کارشیوۀ تنظیم رژیم جدید کاری ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی تنها در جریان ویروس کرونا و مبارزه برای جلوگیری از این ویروس اجرایی خواهد بود. بر اساس این اطلاعیه، کارشیوۀ یاد شده، مورد تأیید اعضای جلسه قرار گرفته و به وزارت کار و امور اجتماعی هدایت داده شده است تا آن را مورد اجرا قرار دهد. این اطلاعیه اما روشن نساخته است که این کارشیوه چه زمانی اجرایی خواهد شد.

در این نشست همچنان، در مورد چگونه‌گی آماده‌گی‌ها برای آغاز درس دانشگاه‌ها و مکتب‌ها و نیز برگزاری آزمون کانکور، فیصله شده است که این موضوع را نماینده‌گان وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط به ریاست وزارت صحت عامه در یک کمیتۀ مشترک مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادهای‌شان را به صورت نوشتاری برای تصمیم نهایی، ارایه کنند. همچنان راجع به برگزاری آزمون عمومی کانکور نیز به ادارۀ ملی امتحانات، هدایت داده شده است تا در این زمینه، آماده‌گی‌های لازم را روی دست بگیرند.

گفتنی است که در جلسۀ اختصاصی امروز به شرکت‌های هوانوردی نیز هدایت داده شده است که با رعایت معیارهای بین‌المللی و توصیه‌های بهداشتی پروازهای داخلی و خارجی را از سر بگیرند.