احدی

سرپرست وزارت زراعت: 70 درصد جمعیت کشور امنیت غذایی ندارند

neshananews

05 November 2020

انورالحق احدی، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری کشور می‌گوید که 70 درصد جمعیت کشور از امنیت غذایی برخوردار نیستند.

آقای احدی امروز (پنج‌شنبه، پانزدهم عقرب) در سومین سال‌گرد راه‌اندازی آجندای ملی امنیت غذایی در کابل می‌گوید که در حال حاضر 70 درصد جمعیت کشور از داشتن امنیت غذایی محروم هستند. آقای احدی می‌افزاید که در این میان حدود 8 میلیون شهروند کشور با فقدان شدید مصونیت غذایی روبه‌رو هستند.

آقای احدی همچنان خاطرنشان می‌سازد که این وزارت برای بهبود نظام تغذیه در کشور به انکشاف زراعت تمرکز کرده است. او گسترش ساحات زیر کشت، افزایش میزان توزیع تخم‌های اصلاح ‌شده و تشویق کشاورزان به استفاده از کودهای کیمیایی باکیفیت را از برنامه‌های این وزارت برای انکشاف زراعت در کشور عنوان می‌کند.

سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری همچنان تأکید می‌کند که تمرکز روی انکشاف زراعت در یک بارۀ زمانی پنج ساله با کاهش میزان فقر و کمبود امنیت غذایی منجر خواهد شد.

این در حالی است که آمارهای رسمی تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور نشان می‌داد که بیش از 54 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند. اما شیوع موج اول ویروس کرونا در کشور که بیش از چهار ماه ادامه یافت، دایرۀ فقر را به شدت افزایش داده است.