مجلس نمایندگان

سند بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی از سوی مجلس تصویب شد

neshananews

22 February 2021

اعضای مجلس نماینده‌گان سند بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی را با اکثریت آرا تصویب کردند.

سومین پیش‌نویس این سند مالی امروز (دوشنبه، چهارم حوت) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان به رأی‌گیری گذاشته شد. در نشست امروزی مجلس 147 نمایندۀ مردم حضور داشتند. از این میان 144 عضو مجلس به این سند بودجه رأی مثبت و سه عضو دیگر آنان با تصویب این سند مخالفت داشتند. سرانجام مجلس با اکثریت آرا این سند را تصویب کرد.

بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی بیش از 473 میلیارد و 41 میلیون افغانی پیش‌بینی شده است. از این میان، 311 میلیارد افغانی به بودجۀ عادی و 161 میلیارد افغانی دیگر به بودجۀ انکشافی دولت اختصاص یافته است.

طرح یک‌سان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت در این سند بودجه درنظر گرفته شده و قرار است با آغاز سال آیندۀ خورشیدی مبلغ دو هزار افغانی به تنخواه‌ کارکنان پایین‌رتبۀ دولت اضافه شود.

پیش از این دوبار سند بودجۀ سال 1400 خورشیدی به دلیل اختلاف حکومت و مجلس روی طرح یک‌سان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولتی از سوی مجلس نماینده‌گان مسترد شده است.