890-8-0-0

سنگ تهداب یک رستوران خانواده‌گی در ولایت سرپل گذاشته شد

neshananews

11 July 2021

سنگ تهداب رستوران خانواده‌گی «سلطان راضیه» به ارزش بیش از ده میلیون افغانی در مرکز ولایت سرپل گذاشته شده است. این رستوران خانواده‌گی از هزینۀ تشویقی دولت به مساحت ۴۰۰ متر مربع زمین از سوی وزارت امور زنان ساخته می‌شود. سنگ تهداب این رستوران خانواده‌گی در ساحۀ امن شهر سرپل گذاشته شده است.

نبیلا حبیبی، رییس ادارۀ امور زنان در ولایت سرپل امروز (یک‌شنبه، 20 سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که کار این رستوران تا شش ماه آینده تکمیل می‌شود. او اضافه می‌کند که رستوران خانواد‌ه‌گی سلطان راضیه در یک زمان گنجایش پذیرش  ۱۰۰ مهمان را دارد. به گفتۀ بانو حبیبی، در کنار این رستوران، یک پارک تفریحی برای کودکان نیز ساخته می‌شود.

آن‌ چنانی که رییس ادارۀ امور زنان در ولایت سرپل بیان می‌کند، با تکمیل شدن کار رستوران سلطان راضیه، حدود ۱۵ تن از بانوان در بخش‌های گوناگون این رستوران شامل کار می‌شوند. بانو حبیبی خاطرنشان می‌سازد که مدیریت این رستوران در اختیار یکی از زنان در ولایت سرپل قرار خواهد گرفت. این رستوران از هزینۀ سال ۱۴۰۰ خورشیدی برای ریاست امور زنان ولایت سرپل اختصاص داده شده است.

در دو دهۀ گذشته این نخستین باری است که یک رستوران خانواده‌گی در ولایت سرپل ساخته می‌شود. این در حالی است که در دو سال گذشته در جوزجان ولایت همجوار سرپل، چهار رستوران و قهوه‌خانه از سوی زنان ساخته شده است.