رییس صرافان

شورای سرتاسری صرافان کشور خواهان نجات رییس اتحادۀ صرافان بلخ از چنگ رباینده‌گان شد

neshananews

24 September 2020

اعضای شورای سرتاسری صرافان کشور در واکنش به اختطاف عبدالقیوم رحیمی، رییس اتحادیۀ صرافان ولایت بلخ دکان‌های‌شان را مسدود کردند و دست به اعتراض مدنی زدند. آنان از حکومت می‌خواهند که آقای رحیمی را از چنگ رباینده‌گان نجات دهد.

قاضی میرافغان، رییس شورای سرتاسری صرافان امروز (پنج‌شنبه، سوم میزان) در گردهمایی اعتراضی صرافان در سرای شهزادۀ کابل بر رهایی فوری رییس اتحادیۀ صرافان ولایت بلخ از چنگ رباینده‌گان تأکید می‌کند. آقای افغان می‌گوید که اعضای شورای سرتاسری صرافان در سطح کشور در واکنش به این قضیه دکان‌های‌شان را بسته‌اند. به گفتۀ او، تا رهایی این صراف از چنگ رباینده‌گان صرافی‌های کشور بسته خواهند بود.

رییس شورای سرتاسری صرافان با تأکید به این که حکومت در تأمین امنیت صرافان بی‌پروایی می‌کند، اضافه می‌کند که صرافان تا رهایی آقای رحیمی از چنگ رباینده‌گان به اعتراض مدنی‌شان ادامه خواهند داد.

عبدالقیوم رحیمی، رییس اتحادیۀ صرافان ولایت بلخ دو روز پیش در شهر مزارشریف اختطاف شد. با گذشت  دو روز  سرنوشت این صراف تاکنون مشخص نشده است.