2278459

طالبان یک سرباز ارتش را در تخار اعدام کردند

عرفان برزگر

15 February 2020

سربازی را که روز گذشته طالبان در ولسوالی بهارک اسیر گرفته بودند در انتقام به حملۀ هوایی ارتش در مسجد سفید ولسوالی بهارک که منجر به کشته شدن معاون قطعۀ سرخ این گروه با ۶ تن دیگر گردید، اعدام کردند.

این حکم از سوی مولوی کبیر یکی از روحانیونی که چند سال پیش از شهر تالقان به این گروه پیوسته بود صادر شده است.

یک منبع امنیتی در تخار به خبرگزاری نشانه گفت که پس از چاشت امروز این سرباز ارتش در روستای مسجد سفید اعدام شد.