غنی در ننگرهار

غنی: انقطاع نظام سیاسی در کشور پذیرفتنی نیست

neshananews

07 January 2021

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور می‌گوید که انقطاع نظام سیاسی در کشور برای دولت و شهروندان پذیرفتنی نیست.

رییس‌جمهور این مطلب را امروز (پنج‌شنبه، هژدهم جدی) در یک گردهمایی مردمی در ولایت ننگرهار مطرح کرده است. آقای غنی می‌گوید که صلح باید در چوکات نظام موجود سیاسی به نتیجه برسد. آقای غنی می‌افزاید که انقطاع در نظامی سیاسی برای دولت و شهروندان کشور به هیچ صورتی پذیرفتنی نخواهد بود.

رییس جمهور خطاب به طالبان می‌گوید اگر این گروه اراده‌یی برای برقراری صلح در کشور دارند، باید واقعیت‌های نوزده سال پسین در کشور را بپذیرند. به گفتۀ او، در زمان حاکمیت طالبان بر کشور ارزش صادرات افغانستان به 10 میلیون دالر در سال می‌رسید، رقمی که به سخن او، هم‌اکنون به مرز دو میلیارد دالر افزایش یافته است. آقای غنی تأکید می‌ورزد که این تحول بیان‌گر تغییرات بزرگی در جامعۀ افغانستان است و طالبان باید آن را بپذیرند.

افزون بر این، رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد که کرسی ریاست جمهوری متعلق به شهروندان کشور است و رسیدن به این سمت برای او مسوولیت بزرگی را تفویض کرده است. آقای غنی اضافه می‌کند که او مسوولیت دارد تا رهبری دولت را به صورت قانونی به یک دولت جانشین بسپارد و از انقطاع نظام سیاسی در کشور جلوگیری کند.

آقای غنی در حالی این موضوع را مطرح می‌کند که زمزمه‌های تشکیل حکومت موقت از سوی اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر و شماری از سیاست‌گران کشور به گوش می‌رسد. در آخرین مورد، عطامحمد نور، والی پیشین بلخ و حفیظ منصور، عضو مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان گفته‌اند که بدون تشکیل حکومت موقت، مذاکرات صلح به نتیجه نخواهد رسید.