Ashraf-Ghani

غنی: پروژه‌های اضافی در بودجهٔ ملی شامل شده نمی‌تواندمحمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می‌گوید که پروژه‌های اضافی که از سوی اعضای مجلس نماینده‌گان پیشنهاد شده است در بودجه ملی شامل نخواهد شد.

neshananews

06 January 2021

آقای غنی که امروز (چهارشنبه، هفدهم جدی) در نشست کابینه صحبت می‌کرد، می‌گوید که گزینش پروژه‌های انکشافی در بودجهٔ ملی از صلاحیت حکومت است. آقای غنی می‌افزاید که پارلمان نمی‌تواند به این صلاحیت حکومت مبنی بر شامل کردن طرح پروژه‌های انکشافی در بودجهٔ ملی دخالت کند.
رییس جمهور خاطرنشان می‌سازد که ازاین‌رو، پروژه‌های اضافی که از سوی مجلس نماینده‌گان پس از طرح بودجه ملی سال 1400 مطرح شده در بودجه ملی داخل نخواهد شد. او تاکید می‌کند که تنها قوه‌ اجرایی دولت صلاحیت گزینش پروژه‌ها را در بودجه ملی دارد.
این در حالی است که هفته پیش مجلس نماینده‌گان کشور طرح بودجه ملی سال 1400 را رد