مجلس نمایندگان

مجلس نماینده‌گان با بیش‌ترین آرا تعدیلات به میان آمده در بودجۀ سال مالی 1399 را تصویب کرد

neshananews

01 July 2020

مجلس نماینده‌گان در یک نشست عموم تعدیلات به میان آمده در بودجۀ مالی سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد. در این طرح نسبت به آغاز سال حدود هژده میلیارد افغانی تغییر آمده است.

وزارت مالیه امروز (چهارشنبه، یازدهم سرطان) در خبرنامه‌یی آورده است که «رهبری وزارت مالیه از نماینده‌گان ملت اظهار تشکر و قدردانی می‌کند که در این شرایط اضطراری کشور تعدیلات بودجه را مورد تصویب قرار دادند.» این وزارت می‌افزاید که با تصویب تعدیلات به میان آمده، حکومت می‌تواند به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور رسیده‌گی کند.

هرچند بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹ پیش از شیوع ویروس کرونا از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شده بود، اما حکومت پس از شیوع ویروس کرونا یک سلسله تعدیلاتی را برای مبارزه با این ویروس در بودجه ملی به میان آورد. در بودجۀ سال مالی 1399، مبلغ ۱۸ میلیارد افغانی نسبت به آغاز سال افزایش یافته است. حدود ۱۲.۲ میلیارد افغانی در بودجۀ انکشافی و ۵.۷ میلیارد افغانی پول دیگر در بودجۀ عادی افزایش به میان آمده است.

بر اساس معلومات وزارت مالیه، پس از تعدیلات، اکنون بودجۀ سال جاری مالی حدود ۴۴۶ میلیارد افغانی می‌باشد. از این جمله، ۲۹۴ میلیارد افغانی بودجۀ عادی و ۱۵۱ میلیارد افغانی دیگر آن بودجۀ انکشافی است.

طرح تعدیل بودجه سال مالی 1399 از این پیش در ماه جوزا از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده بود، اما اکنون با بیش‌ترین آرا تصویب شده است.