میر رحمان رحمانی

مجلس نماینده‌گان خواستار تهیۀ هرچه عاجل پیش‌نویس بودجۀ ملی است

neshananews

20 January 2021

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت باید هرچه زودتر پیش‌نویس جدید بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی را به این مجلس بفرستد.

آقای رحمانی امروز (چهارشنبه، اول دلو) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که زمان رخصتی‌های زمستانی اعضای مجلس فرا رسیده است، اما اعضای این مجلس منتظر دریافت و تصویب طرح بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی هستند. آقای رحمانی می‌افزاید که حکومت باید هرچه زودتر پیش‌نویس جدید این بودجه را با گنجانیدن پیشنهادها‌ی اصلاحی مجلس نماینده‌گان تهیه و به این مجلس بفرستد.

رییس مجلس نماینده‌گان خاطرنشان می‌سازد، اگر حکومت از تهیۀ پیش‌نویس این بودجه در روزهای نزدیک خودداری کند، مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس رد شدۀ بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی را پس از تعدیل مطابق به دیدگاه اعضای مجلس نماینده‌گان تصویب خواهد کرد.

میر رحمان رحمانی همچنان به سلسله گزارش‌هایی که مدعی شده است مافیای تیل بودجۀ ملی سال آیندۀ مالی را به گروگان گرفته است، اشاره می‌کند و می‌گوید که حلقه‌یی در حکومت با استفاده از شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان این تبلیغات نادرست را به راه انداخته است.

گفتنی است که دومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی هفتۀ پیش از سوی مجلس نماینده‌گان مسترد شد. این مجلس خواستار متوازن شدن تنخواه‌های کارمندان دولتی در این سند بودجه شده است؛ طرحی که حکومت از درج آن در دومین پیش‌نویس این بودجه خودداری کرده است.