سلطان زوی.jpg2

مجلس نماینده‌گان شهردار کابل را به دادستانی کل معرفی کرد

neshananews

30 December 2020

رییس مجلس نماینده‌گان آقای داوود سلطان‌زوی، شهردار کابل را طی مکتوب رسمی به دادستانی کل معرفی کرده است.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور امروز (چهارشنبه، دهم جدی) در نشست عمومی مجلس می‌گوید که آقای سلطان‌زوی به علت حاضر نشدن به مجلس نماینده‌گان، برخورد سلیقه‌یی در استخدام کارمندان شهرداری کابل و تطبیق نکردن پروژه‌های انکشافی به دادستانی کل معرفی شده است.

شماری از اعضای مجلس آقای سلطان‌زوی را به فساد و سوءاستفادۀ مالی از بودجۀ دولت در امر مبارزه با ویروس کرونا در شهر کابل متهم می‌سازند. آقای سلطان‌زوی در مجلس حضور نداشت تا از این اتهام‌ها دفاع می‌کرد.

از همین‌رو، آقای رحمانی از دادستانی کل می‌خواهد که اتهام‌های وارده بالای آقای سلطان‌زوی را بر اساس احکام قانون اساسی کشور بررسی کند. رییس مجلس همچنان تأکید می‌ورزد که امضای شهردار کابل برای مدتی فاقد اعتبار خواهد بود.

این در حالی است پیش از این مجلس نماینده‌گان در چندین نوبت شهردار کابل را برای پاسخگویی به مجلس فراخونده‌ است. آقای سلطان‌زوی اما او از حاضر شدن به مجلس نماینده‌گان خودداری کرده است.