مجلس نمایندگان

مجلس نماینده‌گان طرح افزایش تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولت را تصویب کرد

neshananews

06 January 2021

مجلس نماینده‌گان طرح افزایش تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولت را در بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی تصویب کرده است. طبق این طرح، تنخواه کارمندان پایین‌رتبه افزایش و تنخواه کارمندان بلندرتبۀ کاهش خواهد یافت.

سیداحمد سیلاب، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس نماینده‌گان امروز (چهارشنبه، هفدهم جدی) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که این طرح در نشست امروزی مجلس نماینده‌گان به تصویب رسیده است. آقای سیلاب می‌افزاید که بر اساس این طرح، تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی به شمول آموزگاران، سربازان و اجیران در جریان سال مالی 1400 خورشیدی افزایش می‌یابد و برعکس آن تنخواه کارمندان بلندرتبۀ دولت کاهش خواهد یافت.

این عضو مجلس نماینده‌گان خاطرنشان می‌سازد که بر اساس تصمیم مجلس تا زمانی که طرح متوازن‌سازی تنخواه‌های کارمندان پایین‌رتبه و بلندرتبۀ دولت در بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی عملی نشود، این نهاد از تصویب بودجۀ سال مالی پیش‌رو، خودداری خواهد کرد.

گفتنی است که طرح متوازن‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت از چند سال به این‌سو مطرح بوده، اما اخیراً این طرح به مجلس نماینده‌گان راجع شده است. هفتۀ پیش، اعضای مجلس تعهد کردند که طرح متوازن‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت را تا مرحلۀ اجرایی آن دنبال خواهند کرد.

این در حالی است که آموزگاران در ولایت‌های مختلف به شمول بدخشان بارها دست به راهپیمایی‌های اعتراضی زده‌اند. آنان خواستار هرچه زودتر تطبیق این طرح هستند.