وزارت معارف

معینیت تعلیمات اسلامی دوباره در تشکیلات وزارت معارف اضافه شد

neshananews

14 December 2020

وزارت معارف اعلام کرده است که معینیت تعلیمات اسلامی که حدود دو ماه پیش از تشکیل این وزارت حذف شده بود، دوباره به تشکیلات این وزارت افزوده شده است.

وزارت معارف امروز (دوشنبه، 24 قوس) در خبرنامه‌یی آورده است که این معینیت با تغییرات جزوی در تشکیلات این وزارت افزوده شده است. بر اساس این خبرنامه، در تشکیل جدید این معینیت یک بورد عالی اجرایی نیز اضافه شده است و در آن پنج عالم دین به شمول یک زن در آن عضویت دارند. این وزارت طرح تشکیل معینیت تعلیمات اسلامی را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرده است.

وزارت معارف خاطرنشان می‌سازد که افزوده شدن دوبارۀ این معینیت در تشکیل وزارت معارف بر اساس درخواست اعضای مجلس نماینده‌گان و عالمان دین روی دست گرفته شده است.

گفتنی است که حدود دو ماه پیش سرپرست وزارت معارف معینیت تعلیمات اسلامی را از تشکیل این وزارت لغو کرد. این اقدام واکنش‌های گستردۀ اعضای مجلس نماینده‌گان و عالمان دین را در کشور برانگیخت. از این‌رو، وزارت معارف طرح دیگری را روی دست گرفت که بر اساس آن صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها باید به مسجد‌ها منتقل شوند. این طرح نیز با واکنش‌های جدی‌تری شهروندان و سیاسیون کشور روبه‌رو شد.