پولیس جوزجان

منع گشت‌وگذار موترسایکل و موترهای شیشه سیاه در جوزجان

پس از دو ترور در یک هفتۀ اخیر و انتقاد اعضای جامعۀ ‌مدنی مبنی بر افزایش ناامنی‌ها در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، حکومت محلی در این ولایت طرح پاک‌سازی موترهای شیشه سیاه و منع گشت‌وگذار موترسایکل را در شهر شبرغان روی دست گرفته است.

عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان امروز (شنبه، 21 سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که حکومت محلی پس از اعتراض و شکایت باشنده‌گان شهر شبرغان تصمیم گرفته است که گشت‌وگذار موترسایکل و موترهای شیشه سیاه را تا مدت نامشخصی در شهر شبرغان متوقف بسازد. آقای آذر می‌افزاید که در یک هفتۀ اخیر دو ترور توسط افراد ناشناس موترسایکل‌سوار در شهر شبرغان صورت گرفته است و بنابر فیصلۀ نشست مشترک نیروهای امنیتی و حکومت محلی باید گشت‌وگذار موترسایکل‌ها متوقف شود.

آقای آذر اضافه می‌کند که بر اساس فیصلۀ مشترک نیروهای امنیتی و حکومت محلی، موترهایی که فیلم سیاه بر شیشه‌های‌شان نصب دارند نیز توسط نیروهای امنیتی پاک‌سازی می‌شوند. عبدالصمد، فرمانده گارنیزیون شهر شبرغان می‌گوید که موترسایکل‌های جمع‌آوری شده به ریاست ترافیک تسلیم داده می‌شود. آقای عبدالصمد اما دربارۀ شمار موترسایکل‌های متوقف شده جزییات ارایه نمی‌کند.

در همین حال، حضرت‌الدین امیری، باشندۀ ولایت جوزجان می‌گوید که امیدوار است قانون بالای همه یک‌سان تطبیق شود. به گفتۀ آقای امیری، در مواردی شیشه‌های سیاه افراد زورمند پاک نمی‌شود. عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان اما تأکید می‌کند که نیروهای امنیتی به خصوص گارنیزیون شهری بدون درنظرداشت موقف و جایگاه اجتماعی افراد، شیشه‌های سیاه موترها را پاک می‌کنند.

این در حالی است که سه روز پیش شماری از باشنده‌گان شهر شبرغان در اعتراض بر قتل برادر یکی از نماینده‌گان مردم جوزجان در پارلمان، حرکت مدنی را در برابر ساختمان ولایت جوزجان راه‌اندازی کردند.