نفوس

نفوس افغانستان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۲.۹ میلیون نفر برآورد شده است

neshananews

01 June 2020

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نفوس افغانستان را امسال 32.9 میلیون نفر برآورد کرده است. در این میان 51درصد آن را مردان و 49درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات کشور امروز (دوشنبه، دوازدهم جوزا) برآورد نفوس افغانستان را منتشر کرده است. در این برآورد آمده است که مجموع نفوس کشور در سال جاری (1399) حدود ۳۲.۹ میلیون نفر برآورد شده است که از جمله حدود ۱۶٫۸ میلیون نفر یعنی 51درصد آن را مردان و حدود ۱۶٫۱ میلیون نفر یعنی 49درصد دیگر آن را زنان تشکیل می‌دهند.

ادارۀ احصایۀ و معلومات همچنان برآورد کرده است که از جمله ۳۲٫۹ میلیون نفر نفوس کشور ۲۳٫۴ میلیون نفر(71درصد) شهروندان کشور در روستاها و حدود 8 میلیون شهروند دیگر (24.4درصد) در شهرها زنده‌گی می‌کنند. افزون بر این، حدود یک‌ونیم میلیون شهروند دیگر یعنی حدود (4.6درصد) کل نفوس افغانستان را کوچی‌ها تشکیل می‌دهند.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات کشور کشور خاطرنشان می‌سازد که نشریۀ برآورد نفوس سال ۱۳۹۹ کشور دربرگیرندۀ ۳۴ ولایت، شامل ۳۶۴ ولسوالی اصلی، ۲۴ ولسوالی موقت و ۳۴ مرکز ولایت‌های کشور می‌باشد.