وزارت مالیه

وزارت مالیه طرح یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی را بررسی می‌کند

neshananews

18 January 2021

وزارت مالیه اعلام کرده است که کمیتۀ مشترکی برای بررسی و امکان‌سنجی طرح یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی گماشته شده است.

وزارت مالیه امروز (دوشنبه، 29 جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که عملی شدن طرح یکسان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولتی بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی قابل تطبیق نیست. این خبرنامه می‌افزاید که روی همین دلیل، یک کمیتۀ مشترکی برای ارزیابی امکانات عملی شدن این طرح به فعالیت آغاز کرده است.

بر اساس خبرنامۀ وزارت مالیه، این کمیته پس از تکمیل شدن ارزیابی، پیشنهاد خود را در پیوند به چگونه‌گی افزایش تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی به کابینه ارایه خواهد کرد. این وزارت طرح یکسان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولت را یک خواست مشروع عنوان می‌کند و می‌افزاید که این طرح پیش از این در نشست کابینه نیز بررسی شده و رییس‌جمهور غنی به وزارت مالیه وظیفه سپرده است که عملی شدن این طرح را امکان‌سنجی کند.

این در حالی است که پیش‌نویس بودجۀ ملی سال 1400 خورشیدی از آن چه متوازن نبودن تنخواه‌های کارمندان پایین‌رتبه و بلندرتبۀ دولت خوانده می‌شود دو بار از سوی مجلس نماینده‌گان مسترد شده است.