82548206_2519682844806780_536979196715466752_n

پنجاه‌تن جوانان از یک دورۀ آموزش‌های پولیس فارغ شدند

عرفان برزگر

13 January 2020

50 تن از جوانان پس از فراگیری یک دورۀ شش‌ماهه آموزش های مسلکی پولیس، از مرکز آموزش پولیس زون شمال‌شرق کشور فارغ شدند.

سمنوال زبردست صافی، فرماندۀ مرکز آموزش‌های پولیس در حوزۀ شمال‌شرق می‌گوید، این شمار جوانان پس از شش‌ماه آموزش‌های مسلکی به رتبۀ دوهم ساتمن فارغت حاصل کردند که در ولایات مربوط‌شان به قطعات پولیس جذب خواهند شد.

آقای صافی گفت، در شش‌ماه دورۀ آموزشی این ساتمنان، برای آن‌ها شیوه‌های شناسایی افراد مشکوک و آشنایی مشکوک، دستگیری مجرمین، تلاشی‌های فردی، تلاشی وسایط، تلاشی منازل مسکونی، برخورد نیکو با مردم و قانون پولیس آموزش داده شده است.

فرماندۀ مرکز آموزش‌های پولیس می‌گوید، جوانان جذب شده در این دورۀ آموزشی با شوق و علاقۀ فروان، آموزش‌های مسلکی را فرا گرفته اند، او اظهار امیدواری کرد که این افراد از آموزش‌های خود در وظیفۀ مسلکی‌شان کار بگیرند.

با این حال یکی از فارغین دورۀ شش‌ماهۀ آموزش‌های پولیس در کندز با اظهار خوشحالی از فراغت موفقانه خود می‌گوید، شیوه‌های جدید و آموزش‌های قانونی را فرا گرفته تا در جریان وظیفه از آن کار بگیرد. این پولیس تازه فارغ شده از تلاش‌های بی‌دریغ خود در امر خدمت‌گزاری به مردم سخن می‌زند. او می‌گوید، برای برقراری امن و نظم عامه و حاکمیت قانون در جامعه لباس پولیس به تن کرده و تا آخرین رمق حیات برای آرامش مردم مبارزه خواهد کرد.