WhatsApp Image 2019-11-17 at 12.09.48 PM

کاهش جرایم جنایی در ولایت کندز

عرفان برزگر

17 November 2019

تا سه ماه پیش جرایم جنایی در سطح شهر کندز خیلی بلند بود، حتا در چندین مورد از طرف روز دکانها دزدی شده و شماری هم به گلوله بسته شدند. 

اما ژنرال رشید بشیر فرمانده پولیس کندزمی‌گوید آنان با یک هماهنگی قوی با سایر نهادهای امنیتی در سطح شهر کندز؛ با ایجاد چندین کمربند امنیتی ایست‍‌های بازرسی روزانه و شبانه توانسته‌اند جلو مجرمین جنایی، قاچاق‌چیان مواد مخدر و نفوذی‌های گروه طالبان را بگیرند. 

به قول فرماندۀ پولیس کندز، در دو هفتۀ گذشته 20 تن به اتهام جرایم مختلف جنایی، قاچاق مواد مخدر و هم‌دستی با گروه طالبان بازداشت شده اند.

آقای رشید بشیر می‌گوید هماهنگی درست میان نهادهای امنیتی به وجود آمده و دیگر گروه‌های مافیایی توان فعالیت در سطح شهر را ندارند. 

فرماندۀ پولیس کندز به خبرگزاری نشانه می‌گوید، افراد متمرد از قانون و غاضبین زمین‌های دولتی نیز زیر پیکرد قانونی قرار دارند و با تمامی این افراد برخورد جدی خواهد شد.

به گفتۀ او پروندۀ افراد متهم پس از تحقیقات از سوی پولیس به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. 

باشنده گان شهر کندز نیز از گسترش فعالیت‌های پولیس و تعقب مجرمین توسط مامورین امنیتی ستایش می‌کنند، و از نهادی‌های عدلی و قضایی می‌خواهند تا با مجرمین برخورد صورت بگیرد تا امن و نظم اجتماعی تامین گردد.