فقر افغانستان

کمیسیون حقوق بشر: یک‌ بر سوم حصۀ شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اساسی محروم‌ هستند

neshananews

17 October 2020

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که یک بر سوم حصۀ شهروندان افغانستان به دلیل فقر فراگیر از دسترسی به حقوق اساسی‌شان محروم هستند.

این کمیسیون امروز (شنبه، 26 میزان) به مناسب روز جهانی «کاهش فقر» با نشر خبرنامه‌یی می‌‍‌گوید که فراگیری فقر سبب شده است که درصدی قابل ملاحظه‌یی از شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اساسی‌شان محروم بمانند.

در این خبرنامه آمده است که یک بر سوم حصۀ جمعیت افغانستان که حدود سیزده میلیون شهروند را شامل است، در فقر مطلق به سر می‌برند و از دسترسی به حقوق اساسی‌شان محروم هستند.

دسترسی به خوراک و آب آشامیدنی صحی، داشتن مسکن، دسترسی به آموزش و خدمات صحی با کیفیت از حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور شناخته می‌شود. بر بنیاد اطلاعات کمیسیون کمیسیون حقوق بشر، شمار زیادی از شهروندان کشور از دسترسی به این حقوق محروم هستند.

این کمیسیون تبعیض، بی‌عدالتی، سوء استفاده از قدرت و فساد در دستگاه سیاسی کشور را از عوامل اصلی تشدید فقر در کشور عنوان می‌کند و می‌افزاید که خشونت‌های جاری پیامدهای مستقیم وجود فقر در کشور تلقی می‌شود.

بر بنیاد خبرنامۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فقر فراگیر زمینه را برای سربازگیری گروه‌های مسلح، گسترش انواع بیماری‌های کشنده و تهدیدهای جدی در برابر امنیت بین‌المللی، فراهم ساخته است.

با این حال، کمیسیون حقوق بشر از حکومت می‌خواهد که برنامه‌هایش را در امر مبارزه با فقر و گرسنه‌گی در کشور متمرکز بسازد.

این در حالی است که همه‌گیری ویروس کرونا در کشور دامنۀ فقر و گرسنه‌گی را افزایش داده است. بر بنیاد آمارهای حکومت نود درصد از جمعیت کشور پس از همه‌گیری ویروس کرونا با فقر دست‌وپنج نرم می‌کنند.