دادستانی کل

یک دادستان در کاپیسا به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

neshananews

02 May 2021

دادستانی کل اعلام کرده که دادستان تحقیق دادستانی ابتداییۀ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است.

دادستانی کل امروز (یک‌شنبه، دوازدهم ثور) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که این دادستان هفتۀ پیش به اتهام دریافت 40 هزار افغانی رشوه از سوی نیروهای امنیتی به گونۀ بالفعل بازداشت شده است.

در خبرنامۀ دادستانی کل آمده است که موضوع دریافت رشوه از سوی این دادستان توسط یکی از شهروندان کشور با دادستانی کل درمیان گذاشته شده است.

بر اساس معلومات دادستانی کل، این شهروند مدعی شده که دادستان تحقیق در بدل مطالبۀ حکم اعدام یا حبس ابد از دادگاه برای قاتل برادرش، یک‌صد هزار افغانی رشوه درخواست کرده بود و سرانجام به چهل هزار افغانی توافق شده بود.

گفتنی است که دو روز پیش یکی از کارمندان شرکت برشنا و پیش از این ده‌ها تن از مقام‌های بلندرتبه و میان‌رتبۀ دولت به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند.