IMG-20200108-WA0001

آغاز کمپاین واحد پولی کشور به جای تومان در نیمروز 

عرفان برزگر

08 January 2020

اعضای برنامه وطندار ریاست حمایت‌های مردمی اداره مستقل ارگان های محلی هفته گذشته کمپاینی را در ولایت نیمروز به راه انداخته‌اند که هدف آن ترویچ واحد پولی کشور به جای تومان پول ایران است.

شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در غرب کشور به دلیل روابط نزدیک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ایران، شاهد استفاده از تومان واحد پولی ایران به جای واحد پولی کشور است. پس از آنکه اعضای برنامه وطندار هفته قبل به ولایت نیمروز رفتند، کمپاین را زیر نام” واحد پولی کشور به جای تومان” در نیمروز آغاز کرده‌اند.

بشیر احمد بشار اشتراک کننده برنامه وطندار از تخار که کمپاین را در ولایت نیمروز راه انداخته است می‌گوید هدف این جریان استفاده از پول افغانی در بازار های نیمروز است. آقای بشار می‌گوید چندین روز به بازار شهر زرنج رفته و بسیاری‌ها با واحد پولی کشور آشنایی نداشته‌اند. خرید فروش در بازار شهر زرنج به پول تومان صورت می‌گرد.

این عضو برنامه وطندار می‌گوید در هماهنگی با فعالین مدنی و جوانان 18 ولایت کشور این کمپاین را از چند روز به این‌سو دوام داده‌اند و تا استفاده از پول افغانی به جای تومان در شهر زرنج ادامه خواهند داد.

چند روز پس از آغاز این کمپاین از سوی اعضای برنامه وطندار، حکومت محلی ولایت نیمروز نیز جلسه را با حضور مسوولین محلی دایر کرده و خواستار توقف استفاده از تومان در داد وستدهای روزانه در شهر زرنج شده است.

سید ولی سلطان والی نیمروز گفته که باید مسوولین محلی،بازرگانان و شهروندان ولایت نیمروز دست به دست هم داده برای ترویج پول افغانی در بازار شهر زرنج کار کنند.

او گفت استفاده از پول افغانی می‌تواند در تقویت بنیاد اقتصادی کشور موثر باشد.

این کمپاین در حالی آغاز شده که از مدتی به این‌سو، حکومت محلی ننگرهار کمپاینی را به هدف ترویج پول افغانی به جای کلدار پاکستانی آغاز کرده و استفاده از کلدار را به طور قطعی در داد وستدهای روزانه متوقف ساخته است.