20200209_104027

افزایش 15 برابری بهای ماسک در بازارهای کابل

در پی افزایش انتشار ویروس کرونا و نگرانی‌های جهانی نسبت به شیوع این ویروس، بهای ماسک در بازارهای‌های جهانی و کشورهای معروض به خطر به گونۀ بی رویه‌یی افزایش یافت، اما در افغانستان که تا هنوز هیچ واقعۀ مثبت از این ویروس مشاهده نشده نیز بهای ماسک رو به افزایش است.

نزدیک به دو هفته پیش ولایت هرات نیز شاهد افزایش دو برابری بهای ماسک در بازارهای این ولایت بود که بهای هربسته ماسک از 50 افغانی تا 100 و 120 افغانی بالا رفت.

به تازه‌گی با آن‌که میزان استفاده کننده‌گان ماسک در کابل اندک است و عمدتاً به هدف نجات از آلوده‌گی‌های هوا استفاده می‌کنند، بهای آن هر بسته از 40 افغانی به مرز 600 افغانی رسیده است.
مالکان داروخانه‌ها و فروشندگان در برابر این پرسش که چرا بهای ماسک در بازارهای افغانستان رو به افزایش است می‌گویند،انتقال غیر قانونی ماسک از افغانستان به کشورهای چین و اوزبیکستان در پی افزایش تقاضا در بازارهای این دو کشور نسبت به استفاده از ماسک در برابر تهدید ویروس کرونا سبب شده است تا بهای آن در بازارهای این کشور افزایش پیدا کند.

به گفتۀ دارو فروشان کابل اگر جلو انتقال غیرقانونی ماسک به بیرون از افغانستان گرفته نشود، خطر افزایش روز افزون بهای آن در بازارهای افغانستان از این بیش به قوت تمام وجود دارد.
مشتریان ماسک در افغانستان می‌گویند که آنان به هدف پیش‌گیری از بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا و بیماری‌های واگیر گاه‌گاه از ماسک استفاده می‌کنند.

افزایش میزان تلفات ویروس کرونا در چین، ایران، مشاهدۀ یک واقعۀ مثبت در تاجیکستان  و انتشار آن به دیگر کشورها، نگرانی‌های را در افغانستان از شیوع این ویروس افزایش داده است.
به گفتة‌ مسؤلان حکومت، در افغانستان تا کنون هیچ‌ واقعۀ مثبت کرونا مشاهده نشده است و افزون بر آن به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تدابیر جدی را در مناطق مرزی کشورهای زیر تهدید این ویروس روی دست گرفته اند.

بازگشت دوبارۀ دانشجویان افغانستانی از کشور چین، روابط بازرگانی با ایران و رفت و آمد روز افزون شهروندان افغانستان در مناطق مرزی ایران و افغانستان و بی‌تفاوتی مسؤلان امور در برابر این وضعیت، خطر افتادن در دام ویروس کرونا را بیشتر ساخته است.

افزایش قربانیان ویروس کرونا در شهر وهان چین و انتشار سریع این ویروس به دیگر بخش‌های جهان سبب شد تا سازمان بهداشت جهانی چندی پیش حالت اضطرار اعلام کند و شماری زیادی از کشورهای جهان با قطع رفت و آمد به کشورهای مصاب به این ویروس برای نجات شان تدابیر پیش‌گرانه اتخاذ نمایند.