IMG-20201220-WA0051

برنامۀ حمایت از نیروهای امنیتی در مقر کماندوها برگزار شد

neshananews

20 December 2020

حمایت از قوای مسلح یکی از برنامه‌های اساسی ریاست حمایت مردمی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی است که به منظور تشویق نیروهای امنیتی و ایجاد رابطۀ نیک میان مردم و این نیروها برگزار می‌گردد.

برنامۀ حمایت از نیروهای امنیتی، زیر عنوان “سرباز من قهرمان من” در مقر قول اردوی عملیات‌های خاص در کابل به روز شنبه، 29 قوس برگزار شد که در آن یک‌هزار 700 تن از نیروهای امنیتی اشتراک کرده بودند.

سخنرانی، ترانه به وصف نیروهای امنیتی، شعر در وصف قهرمانی‌های نیروهای مسلح، اجرای تئاتر و موسیقی میهنی بخش‌هایی از این برنامه را شامل می‌شد.

سرور جوادی، معین پالیسی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی که از سخنرانان این برنامه بود. گفت: هدف از برگزاری برنامۀ حمایت از نیروهای امنیتی تشویق از این نیروها و پاس‌داشت از قهرمانی‌های نیروهای امنیتی کشور است. او افزود که ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در تلاش است تا با راه اندازی این برنامه‌ها قدرت و قوت نیروهای امنیتی کشور را به نمایش گذاشته و از سوی دیگر روی ایجاد روابط میان مردم و این نیروها نیز کار کند.

خیال نبی احمدزی، معاون قول اردوی عملیات های خاص با ابراز قدردانی از برگزاری این برنامه گفت که حضور نماینده‌گان گروه‌های فرهنگی، هنری، فعالین مدنی و مقامات حکومت در مقر قول اردو، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی از حمایت مردمی برخوردار‌اند و این حمایت قدرت، قوت و شکست ناپذیری‌شان را در برابر دشمنان کشور تقویت می‌کند. او افزود زمانی نیروهای مسلح پیروز خواهند شد که حمایت مردمی را داشته باشند و نیروهای امنیتی ما این حمایت را دارند.

در بخش دیگر این برنامه برای 35 منسوب نیروهای مسلح کشور که در جریان نبرد‌ها از خود شهامت، استقامت و فدا‌کاری نشان داده بودند از سوی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و وزارت دفاع ملی تقدیر نامه تفویض گردید و از سوی برنامه حمایت مردمی برای 120 سرباز نیروهای خاص تحفه تهیه و تقدیم گردید.

زین‌الله شهیدزوی، رییس برنامۀ حمایت مردمی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، گفت که برنامۀ حمایت از نیروهای امنیتی کشور از سه سال  به این‌سو در قول اردو‌ها و لواهای اردوی ملی کشور برگزار شده و در سال 1399 نیز در هشت قول اردوی کشور برگزار شده است.