WhatsApp Image 2020-03-10 at 4.37.43 PM

برگزاری روز هم‌بستگی زنان در قول اردوی 209 شاهین

محمدجان آریا

10 March 2020

مسوولین قول اردوی 209 شاهین از از روز هم‌بستگی زنان در مقر این فرماندهی با حضور تعداد زیاد زنان و مسوولین ریاست امور زنان ولایت بلخ تجلیل نمودند.

سخنرانان زن، هرکدام نقش زن را در ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد بررسی قرار داده و زنان را نصف پیکر فعال جامعه دانسته تاکید کردند که اگر زن با یک دست گهواره می‌جنباند، با دست دیگر قادر است دنیا را تکان دهد، پس جامعه‌یی که زنان در آن در پستوهای خانه پنهان باشند؛ آن جامعه روند پیش‌رفت و تکامل نخواهد داشت.

در ادامه جنرال عباس توکلی معاون قول اردوی 209 شاهین نیز خاطر نشان ساخت که زنان اساس و بنیاد تربیت سالمِ یک جامعه را می‌گذارند و تاکید کرد که جامعۀ مترقی و متمدن گره‌خورده با شیوۀ زندگی زنان است، اگر زنان یک جامعه در ساختارهای اجتماعی و سیاسی نقش خود را درست ایفا کنند و حقوق خود را بدانند، آیندۀ کشور و اجتماع‌شان را به‌سوی ترقی سوق می‌دهند. و اگر زنان از حقوق و مزایای انسانی‌شان مطلع نباشند، از نعمت سِواد بی‌بهره بمانند، در ساختارهای سیاسی و اجتماعی به هر طریقی سهم نداشته باشد؛ آن جامعه از قافلۀ تمدن عقب می‌ماند.

محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در بلخ به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «در برنامۀ روز هم‌بستگی زنان بیش از 250 تن از بانوان از جمله پلیس‌های زن، امنیت ملی، فعالان حقوق زن، ارگان‌های دولتی مربوط به زنان و هم‌چنان بالاتر از 100 تن از ارتش ملی حضور داشتند.»

در همین حال صدها زن در بخش‌های مختلف در قول اردوی 209 شاهین مصروف کار و فعالیت اند.