12430131_xl

درآمد میلیونی طالبان از معادن طلای بدخشان

گروه طالبان از چند سال به این‌طرف بر معادن طلای بدخشان تسلط دارند و عواید این معادن را به جیب می‌زنند، اما به تازه‌گی گفته می‌شود که با ایجاد کارخانه‌های استخراج معادن طلا و به کارگیری ماشین‌های پیش‌رفته و نیروی بشری، این در آمد گروه طالبان به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است.

اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی بدخشان می‌گویند، گروه طالبان از معادن طلای این ولایت روزانه تا 50 هزار دالر عاید به‌دست می‌آورند.

سیف الدین ساییس، رییس جامعۀ مدنی بدخشان می‌گوید، بیش از 100 کارخانۀ استخراج معدن طلا در ولسوالی‌های راغستان و کوهستان فعالیت دارند  که تمام این کارخانه‌ها زیر کنترل گروه طالبان قرار دارد. به گفتۀ وی گروه طالبان از این معادن روزانه تا 50 هزار دالر درآمد دارند که مجموع عواید این گروه در ماه، نزدیک به دو میلیون دالر می‌رسد.

سایس می‌افزاید: «گروه طالبان با این منابع مهم اقتصادی در زمینۀ تجهیز جنگویان شان سود بزرگ می‌برند و اگر حکومت به این امر توجه نکند درد سر سازی طالبان از این بیش، بزرگ می‌شود.»

بشیر صمیم، رییس شورای ولایتی بدخشان می‌گوید: «گروه طالبان میلیاردها افغانی از معادن طلا در آمد دارند و از این طریق تمام جبهات جنگی طالبان در سراسر افغانستان تمویل و تجهیز می‌شوند.»

به گفتۀ وی در چندین کارخانۀ استخراج طلا، صدها اسکواتور، ماشین‌های استخراج و صدها تن کارگر  در زیر قلمرو گروه طالبان فعالیت دارند.

حضور طالبان در بخش‌هایی از ولسوالی‌های کوهستان و راغستان بدخشان سبب شده است که با این حجم از درآمد معادن طلا، مردم محل در وضعیت بد زندگی به‌سر ببرند. به گفتۀ باشنده‌گان محل، آنان به استثنای حقوق روزمرۀ کارگری‌شان هیچ سودی از این معادن بدست آورده نمی‌توانند، چون بخشی از این معادن به صورت مستقیم توسط گروه طالبان استخراج می‌شود و بخش دیگر توسط شرکت‌های بیرون از بدخشان که این شرکت‌ها هم به گروه طالبان پول می‌پردازند.

عبدالملک کوشان، باشندۀ ولسوالی راغستان می‌گوید: «گروه طالبان افزون بر این‌که خودشان به صورت مستقیم معادن طلا را استخراج می‌کنند از شرکت‌های محلی خُمس (از 5 حصه یک حصه) آن‌را می‌گیرند.»

بهای هر مثقال طلا در بازارهای محلی تا 11 هزار افغانی است و روزانه هر کارگاه حد اقل تا 50 مثقال طلا بدست می‌آورد. باشنده‌گان محلی می‌گویند، اگر یک بخش کوچک از عواید این معادن برای انکشاف محل به‌مصرف برسد مردم از فقر و بیچاره‌گی نجات پیدا می‌کنند. به گفتۀ باشنده‌گان محل در ساحۀ زیر کنترل طالبان افزون بر این‌که خدمات آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات اجتماعی صورت نمی‌گیرد، شماری زیادی از مردم محل به دلیل فشار گروه طالبان منطقه را ترک و به ولسوالی‌های هم‌جوار و شهر فیض آباد، مرکز بدخشان آواره شده اند.

مقام‌های محلی بدخشان هم با تأیید این موضوع می‌گویند که گروه طالبان از عواید معادن این ولایت افزون بر تمویل و تجهیز جبهات جنگی‌شان به سطوح رهبری امارت اسلامی طالبان از معادن این ولایت پول می‌پردازند. به گفتۀ مقام‌های محلی بدخشان آن‌ها برنامه‌هایی را روی دست دارند تا معادن این ولایت را از کنترول طالبان بیرون کنند.

محمد ذکریا سودا، والی بدخشان با آن‌که آمار مشخص از عواید گروه طالبان ارایه نمی‌کند، اما می‌گوید که عواید این گروه از معادن طلا به گونۀ بی‌پیشینه‌یی افزایش یافته است. به گفتۀ والی بدخشان حکومت محلی این ولایت، نگرانی‌های خود را از این ناحیه با حکومت مرکزی شریک ساخته است و به زودی برنامه‌هایی را به هدف مهار این وضعیت روی دست می‌گیرند.

آگاهان امور اقتصادی می‌گویند، اگر حکومت معادن طلای این ولایت را از کنترول طالبان و تفنگ‌داران محلی بیرون کند افزون بر این‌که سطح اقتصاد محلی این ولایت رشد می‌کند، استخراج قانونی و فنی این معادن در افزایش درآمد و توسعۀ اقتصادی حکومت مرکزی نقش بسزای دارد.