جوزان

ریاست مهاجرین جوزجان: امسال برای دو هزار بی‌جاشده کمک غذایی و غیرغذایی توزیع شده است

مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان می‌گویند که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون نام‌های نزدیک به سه‌هزار بی‌جاشدۀ داخلی را ثبت کرده‌اند. به گفتۀ آنان، تاکنون برای بیش از دو هزار بی‌جاشده بسته‌های غذایی و غیرغذایی توزیع شده است.

عبدالمالک رستمی، رییس ادارۀ مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «کمک‌های صورت گرفته به بی‌جاشده‌گان شامل مواد غذایی، بسته‌های خانواده‌گی غیرغذایی، بسته‌های صحی و بسته‌های مورد نیاز کودکان می‌باشد که از سوی موسسه‌های غیردولتی با همکاری این ریاست به خانواده‌های بی‌جاشده توزیع شده است.» آقای رستمی می‌افزاید که روند کمک‌رسانی به بی‌جاشده‌گان دیگر نیز جریان دارد. به گفتۀ او، در یک‌ونیم سال گذشته چهار شبکۀ آب‌رسانی نیز در بخش‌های مختلف ولایت جوزجان برای این بی‌جاشده‌گان ساخته شده است که نزدیک به پنج هزار خانواده از آن مستفید می‌شوند.

رییس ادارۀ مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان اضافه می‌کند که آنان به همکاری مالی موسسه‌های همکار برای پنج‌صد خانوادۀ بی‌جاشده در بخش حرفه نیز آموزش داده‌اند. آقای رستمی می‌افزاید که جغل‌اندازی کوچه‌های عمومی، ساخت شبکه‌های آب‌رسانی، ساخت کلینیک صحی، پارک تفریحی برای کودکان و اعمار مسجد از جمله‌ کارهای دیگری است که این ریاست برای بی‌جاشده‌گان در ولایت جوزجان انجام داده است.

در همین‌حال، محمد میر عزیزی، یکی از باشنده‌گان شهرک مهاجرین در ولسوالی آقچه می‌گوید: «از یک‌ونیم سال به این‌سو کارهای اساسی و خوبی در شهرک (نورآباد) انجام شده است» او می‌افزاید که بیش از پنج‌صد خانوادۀ مهاجر و بی‌جاشده در شهرک نورآباد در ولسوالی آقچه زنده‌گی می‌کنند. به گفتۀ آقای عزیزی با وجود ساخت پارک برای کودکان، مکتب، ذخیره‌گاه‌های آب، هنوز هم باشنده‌گان این شهرک از نبود کلینیک صحی و کامل نبودن تشکیل مکتب متوسطه رنج می‌برند.

با این حال، مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان می‌گویند که هشتاد درصد از کار ساختمان یک کلینیک صحی در این شهرک به اتمام رسیده است و به زودترین فرصت ممکن این کلینیک به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

این درحالی است که ادامۀ جنگ در ولسوالی‌های جوزجان و ولایت‌های همجوار سبب شده است که شمار زیادی از باشنده‌گان این مناطق به جوزجان پناه بیاورند. بر اساس گزارش ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان تنها در دو سال پسین بیش از ده‌ هزار بی‌جاشده از ولایت‌های، فاریاب، سرپل و ولسوالی‌های ناامن ولایت جوزجان به شهر شبرغان آمده‌اند. مسوولان این ریاست می‌گویند که دست‌کم یک بار برای هر خانوادۀ بی‌جاشده به ارزش 20هزار افغانی کمک‌های غذایی و غیرغذایی توزیع شده است.