2021-07-07 at 07.56.23

گفتمان «مردانه‌گی مثبت» در محور حمایت از حقوق زنان در جوزجان برگزار شد

برای نخستین بار دو دور گفتمان «مردانه‌گی مثبت» با اشتراک ۱۶۰ تن از خبرنگاران، کنش‌گران مدنی، بزرگان محل و ملاامام مسجد‌ها در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان برگزار شده است. این نخستین گفتمانی دربارۀ چگونه‌گی فهم حقوق زنان است که همۀ اشتراک‌کننده‌گان آن را مردان تشکیل می‌دهند.

این گفتمان در شهر شبرغان و ولسوالی‌های خواجه‌دوکوه، آقچه و فیض‌آباد از سوی دفتر «مشارکت» راه‌اندازی شده است. این گفتمان برای شماری از اشتراک‌کننده‌گان تازه‌گی دارد. دور نخست این گفتمان برای سه روز و دور دوم آن برای یک روز برگزار شده است. در این برنامه روی موارد قانونی، اخلاقی و اجتماعی حق‌وحقوق زنان میان مردان بحث شده است. این برنامه با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و توصیه‌های بهداشتی برگزار شده است.

کرامتالله عزیزی به نماینده‌گی از دفتر مشارکت در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که آنان با راه‌اندازی برنامۀ گفتمان مردانه‌گی مثبت، در پی کاهش خشونت علیه زنان هستند. آقای عزیزی بیان می‌کند که در نخست نیاز است دربارۀ مردانه‌گی مثبت و فهم حق‌وحقوق زنان برای مردان آگاهی داده شود.

به سخن کرامت‌الله عزیزی، همۀ اشتراک‌کننده‌گان دو دور این گفتمان را مردان تشکیل داده‌اند. آقای عزیزی خاطرنشان می‌سازد که در گذشته برای زنان و دختران برنامه‌های زیادی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان، برگزار شده است. به باور آقای عزیزی، نیاز است برای مردان نیز برنامه‌هایی روی ‌دست گرفته شود تا از حقوق زنان آگاهی حاصل کنند.

علی‌احمد فاریابی، خبرنگار و یکی از اشتراک‌کننده‌گان این برنامه می‌گوید که این گفتمان و اصطلاح «مردانه‌گی مثبت» برای او تازه بوده است. به سخن آقای فاریابی، برگزاری چنین برنامه‌ها برای مردان به‌ویژه در روستاهای دوردست یک نیاز مهم دانسته می‌شود. آقای فاریابی علاوه می‌کند که باید از طریق رسانه‌ها بیش‌تر روی مردانه‌گی مثبت پرداخته شود. به باور آقای فاریابی، مردانه‌گی مثبت ربط مستقیم به کنترل خشم از سوی مردان دارد.

مولوی شاه‌ولی، اشتراک‌کنندۀ دیگر این برنامه علاوه می‌کند که او به عنوان ملام‌امام از طریق بلندگوی مسجد دربارۀ مردانه‌گی مثبت به مردم آگاهی می‌دهد. به گفتۀ آقای شاه‌ولی، خشونت علیه زنان بر اساس آموزه‌های دینی نیز ناروا است.

سیدرسول سادات، کنش‌گر مدنی در ولایت جوزجان برگزاری چنین برنامه‌ها برای مردان را مهم توصیف می‌کند و می‌گوید که این وظیفۀ مدنی و شهروندی هر کنش‌گر مدنی است که پیرامون مردانه‌گی مثبت برای مردم آگاهی‌دهی کند. کنترل خشم و قدرت، فهم جنسیت و دیدگاه تغیریافتۀ انسانی نسبت به زنان از جمله ویژه‌گی‌های مردانه‌گی مثبت شمرده می‌شوند.

این گفتمان مردانه‌گی مثبت در حالی در جوزجان برگزار می‌شود که بر بنیاد گزارش ریاست امور زنان، در شش ماه دوم سال گذشتۀ خورشیدی ۹۱ مورد خشونت علیه زنان در ولایت جوزجان به ثبت رسیده است. برنامۀ گفتمان مردانه‌گی مثبت قرار است در شش ولایت کشور برگزار شود.