ابومسلم خراسانی

ادبیات‌ نفرت و قوانین جنگ؛ چرا باید نگران بود؟

By ابومسلم خراسانی - 26 Jun 2021 - 0

جنگ لازمه‌هایی دارد که طرف‌های درگیر باید به آن پایبند باشند. این لازمه‌ها شامل یک…

بیشتر

نیروهای مردمی در برابر طالبان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برای دولت

By ابومسلم خراسانی - 24 Jun 2021 - 0

پس از آن ‌که حمله‌های فزایندۀ طالبان به گونۀ بی‌پیشینه‌یی بر بخش‌هایی از شمال آغاز…

بیشتر

بحران آواره‌گی؛ شهروندان چگونه با شرایط کنار می‌آیند؟

By ابومسلم خراسانی - 22 Jun 2021 - 0

در سه ماه گذشته که آتش خشونت‌ها به گونۀ بی‌سابقه افزایش یافته و شماری از…

بیشتر

همه‌گیری کرونا و بی‌توجهی دولت و رسانه‌ها

By ابومسلم خراسانی - 21 Jun 2021 - 0

در موج نخست شیوع ویروس کرونا در افغانستان توجه دولت و تبلیغات رسانه‌یی چنان گسترده…

بیشتر

افت ‌اخلاقی در سیاست «افغانی»

By ابومسلم خراسانی - 17 Jun 2021 - 0

در هر جامعه‌یی سیاست متأثر از هنجارهای فرهنگی، انگاره‌های اخلاقی و مولفه‌های اجتماعی است که…

بیشتر

دنیای ستم‌دیده‌گان در «آخرین انار دنیا»

By ابومسلم خراسانی - 16 Jun 2021 - 0

ترسیم دنیای ستم‌دیده‌گان کار دشواری‌ است؛ روایتش غم‌انگیز و سکوتش ویران‌گر. وقتی می‌بینی دنیا آن…

بیشتر

جغرافیایی سیاسی افغانستان؛ آسیب‌ها و فرصت‌ها

By ابومسلم خراسانی - 15 Jun 2021 - 0

وارتان گریگوریان، افغانستان‌شناس و تاریخ‌نگار بریتانیایی، افغانستان را «شاهراه پیروزی» توصیف می‌کند؛ سرزمینی که از…

بیشتر