آب خستک

ادامۀ جنگ در بدخشان؛ وضعیت بی‌جا شده‌گان ولسوالی جرم نگران‌کننده است

ادامۀ جنگ در بدخشان؛ وضعیت بی‌جا شده‌گان ولسوالی جرم نگران‌کننده است

در پی نبردهای اخیر میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان، حدود 300 خانوادۀ روستاهای «دهن