آدم برفی

آدم‌برفی به روایت آدم‌ها

آدم‌برفی به روایت آدم‌ها

زنده‌گی و فرهنگ در کنار هم ارزش، رفتار، دیدگاه و در کل اندیشۀ یک جامعه را می‌سازند و در صورت