آموزش نیروهای امنیتی

نهادهای امنیتی: مصاب‌شدن ۵۰ درصد نیروهای امنیتی به ویروس کرونا صحت ندارد

نهادهای امنیتی: مصاب‌شدن ۵۰ درصد نیروهای امنیتی به ویروس کرونا صحت ندارد

نهاد‌های امنیتی کشور در یک خبرنامۀ مشترک مبتلا شدن پنجاه درصد نیروهای امنیتی به ویروس کرونا را رد می‌کنند. از