آموزش و پرورش

ایجاد و توسعۀ کودکستان‌های سیار در سه ولسوالی بدخشان

ایجاد و توسعۀ کودکستان‌های سیار در سه ولسوالی بدخشان

یک نهاد غیردولتی موسوم به «روپانی» از چندسال به این‌طرف با ایجاد یک کودکستان سیار در ولسوالی واخان بدخشان اقدام